Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

LOGO

 

„Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego”

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: „Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego”
Okres realizacji: od 2022-02-01 do 2023-05-31         
Obszar realizacji projektu: Województwo: łódzkie, powiat: pabianicki
Numer projektu: nr RPLD.10.03.01-100A023/21      

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu 808  452,25  zł

Wkład funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania735  691,50  zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

Celem głównym
projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców powiatu pabianickiego w okresie realizacji projektu tj. od 01.02.2022 do 31.05.2023 w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej, a co za tym idzie utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu łódzkiego, w tym w szczególności osób powyżej 50 r. ż. Świadczenia w postaci porad rehabilitacyjnych, rehabilitacji z elementami edukacji oraz warsztaty psychoedukacyjne przyczynią się do poprawy stanu funkcjonalnego co najmniej 50% uczestników, zmniejszenia natężenia dolegliwości bólowych co najmniej 50 % ucz., wzrostu aktywności fizycznej u co najmniej 30% uczestników, wzrostu wiedzy w zakresie tematycznych warsztatów psychoedukacyjnych u co najmniej 50 % uczestników.

O projekcie:
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z powiatu pabianickiego, w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające następujące kryteria:
a) miejsce zamieszkania na obszarze objętym projektem (województwo: łódzkie, powiat: pabianicki)
b) wiek aktywności zawodowej (od 15 lat i więcej),
c) osoby wykonujące m.in. pracę siedzącą
d) osoby te posiadają dokumentację medyczną nie starszą niż 1 rok, w której mają postawioną diagnozę   dotyczącą choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategoriach: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54, zgodnie z klasyfikacją ICD-10. Osoby te będą w stanie zdrowia, który zezwoli na realizowanie świadczeń medycznych w trybie ambulatoryjnym w ramach Programu, czyli w warunkach lecznictwa otwartego, zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami NFZ.
e) ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystali ze zbieżnej rehabilitacji finansowanej z innych środków publicznych

Z udziału w projekcie wykluczone będą osoby które:
a) ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystali ze zbieżnej rehabilitacji finansowanej z innych środków publicznych
b) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
c) osoby nie będące w wieku aktywności zawodowej
d) osoby mieszkające poza obszarem objętym przez projekt

Projekt będzie ukierunkowany na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych  lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Wykształcenie osób nie będzie wpływało na uczestnictwo w projekcie. Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn, zapewnia poszanowanie prawa do różnorodności wszystkich osób bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną.

W ramach projektu realizowane będą dla pacjentów z grupy docelowej cykl zabiegów zgodny z założeniami RPZ. Wnioskodawca przyjmuje, że 80% pacjentów z grupy docelowej otrzyma 10-dniowy cykl zabiegów, natomiast 20% spośród nich otrzyma 15-dniowy cykl zabiegów. Każdy pacjent otrzyma maksymalnie 5 zabiegów dziennie. Każdy cykl zabiegowy dla każdego pacjenta będzie zawierał min 5 kinezyterapii indywidualnych. Maksymalna liczba zabiegów przypadająca na pacjenta nie będzie przekraczała 75 zabiegów. Jeżeli w danym przypadku liczba zabiegów będzie mniejsza niż 5 dziennie, udział zabiegów z zakresu kinezyterapii nie będzie mniejszy niż 60% wykonywanych zabiegów.

W ramach zadania będą wykonywane następujące zabiegi:
indywidualna praca z pacjentem, ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i wolne z oporem, ćwiczenia izometryczne, wyciągi, inne formy usprawniania, masaż suchy częściowy, masaż limfatyczny mechaniczny, prądy interferencyjne, prądy TENS, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, imp pole elektromagnetyczne wlk częstotliwości, diatermia krótko i mikrofalowa, imp pole magnet niskiej częstotliwości, naświetlanie promieniem widzialnym, IR, UV, laseroterapia punktowa, krioterapia miejscowa – pary azotu. Rehabilitacja będzie także zawierała niezbędne elementy edukacyjne związane z codzienną aktywnością fizyczną.

Warsztaty będą przewidziane dla każdego pacjenta po dwa indywidualne warsztaty psychoedukacyjne. Będą one prowadzone przez dietetyka ( 1 spotkanie) oraz przez psychologa ( 1 spotkanie ) w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne. W czasie warsztatów będą poruszane następujące tematy: dieta w schorzeniach narządu ruchu, psychospołeczne i organizacyjne czynniki związane z występowaniem chorób układu mięśniowo – szkieletowego, rozwój umiejętności psychospołecznych, związek pomiędzy sferą psychiczną i fizyczną.

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

 

plakat

 

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1
Porada rehabilitacyjna – Kwalifikacja medyczna do Programu

 • Etap 1 - Rekrutacja Uczestników Projektu
  luty 2022 – marzec 2023
 • Etap 2 - Realizacja porad rehabilitacyjnych
  luty 2022 – marzec 2023

Realizacja zadania nr 2
Rehabilitacja z elementami edukacji

 • Etap 1 - Realizacja rehabilitacji z elementami edukacji
  marzec 2022 – kwiecień 2023

Realizacja zadania nr 3
Warsztaty psychoedukacyjne

 • Etap 1 - Realizacja warsztatów psychoedukacyjnych
  kwiecień 2022 – kwiecień 2023

Realizacja zadania nr 4
II Porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja)

 • Etap 1 - Realizacja porad rehabilitacyjnych
  maj 2022 – maj 2023

Realizacja zadania nr 5
Wsparcie antycovidowe

 • Etap 1 - Zakup środków ochrony osobistej COVID-19
  luty 2022 – maj 2023
 • Etap 2 - Zakup oczyszczaczy powietrza - COVID-19
  luty 2022 – maj 2022