Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

 • Pakiet onkologiczny

logo

 Dostępność Plus dla zdrowia

Projekt Pabianickiego Centrum Medycznego

pn. Dostępność Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

 

Grantobiorca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: Dostępność Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 2022-09-01 do 2023-06-30      
Numer umowy:UM.SZP.W-4956.2022-00/2063/502          

Wartość projektu
Całkowita wartość Grantu  1 927 661,89 zł

Wkład funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania1 927 661,89 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. poprzez inwestycje budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych i szkolenia personelu.

 

Opis przedsięwzięcia zgodnie z zadaniami zaplanowanymi
w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia

Inwestycja w poprawę dostępności infrastruktury technicznej Szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami, wpłynie pozytywnie na poprawę warunków, w których udzielane są świadczenia oraz na jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Poprzez zastosowanie zaleceń dokumentu „Standard Dostępności Szpitala” w przychodni zwiększy się jakość i wygoda świadczenia, zarządzania i organizacji usług powiązanych z diagnozą, leczeniem i opieką zdrowotną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1) Komponent architektoniczny W ramach tego działania zostaną wymienione 2 dźwigi osobowe (w istniejących szybach). Zakupione zostaną krzesła do poczekalni, regulowane leżanki oraz krzesła transportowo-ratownicze do ewakuacji osób o szczególnych potrzebach.

2) Komponent cyfrowy W ramach tego działania zostanie dokonana modernizacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. strona WWW, wykupiony zostanie abonament na tłumacza migowego, zakupiona drukarka do Braille”a oraz przeszkolona zostanie  kadra szpitala w zakresie kompetencji cyfrowych.

3) Komponent informacyjno –komunikacyjny W ramach tego działania zostanie przede wszystkim zakupiony sprzęt medyczny dla osób o szczególnych potrzebach. Będą to min. pulsoksymetry, wagi, przenośne aparaty EKG, fotele ginekologiczne, łóżka    bariatryczne, aparatu KTG. Zostaną również przeprowadzone szkolenia dla kadry szpitala z języka migowego oraz z zakresu wdrażania, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności Szpitala. Nawiązana zostanie współpraca z NGO, zakupione mapy tyflograficzne zewnętrzne i wewnętrzna, przenośne pętle indukcyjne oraz oznaczenia identyfikujące personel szpitala.

Osiągnięcie celu projektu Dostępność Plus dla zdrowia nastąpi poprzez:

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na poprawę warunków przyjęć pacjentów ze szczególnymi potrzebami w placówce, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz na jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Planowane inwestycje budowlane zlikwidują pozostałe bariery architektoniczne i  usuną przeszkody komunikacyjne. Wykonane prace przyczynią się do poprawy komunikacji. Zastosowanie zakupionego sprzętu medycznego zwiększy kompleksowość wykonywanych usług, poprawiając jakość świadczeń, zarządzania i organizację usług.

Zakup wyposażenia przenośnego zwiększy efektywność wizyt domowych, pacjent będzie miał możliwość szybkiej diagnozy. Inwestycje w zakresie cyfrowym usprawnią komunikację i obsługę oraz poprawią jakość monitoringu stanu zdrowia pacjentów wymagających większej uwagi. Ponadto stosowanie elektronicznych skierowań i rozwiązań informatycznych pozwoli na konsolidację wyników badań poprzez system informatyczny.

Założone działania wpłyną pozytywnie na poprawę czynności organizacyjnych pracowników, a także kosztach druku i magazynowania dokumentacji. Zadania w obszarze komunikacji związanej z dostosowaniem szpitala do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami pozwolą zmienić podejście i uwrażliwić personel przychodni na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami oraz poszerzyć kompetencje społeczne i komunikacyjne personelu. Szpital planuje nawiązać współpracę z fundacją wspierającą osoby niepełnosprawne, pracownicy takiej fundacji mogą przekazać wiele cennych uwag i doświadczeń w zakresie ważnych aspektów opieki i przeprowadzenia procesów badań lekarskich osób niepełnosprawnych. Reasumując realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia obsługi liczby osób ze szczególnymi potrzebami objętych opieką zdrowia w ramach usług świadczonych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 – Raport z audytu wstępnego

Załącznik nr 2 - Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia

 

 

MIASTECZKA ADR zdrowie dla wszystkich POSTER Pabianice 1500x2123 2

 

 

Bezpłatne strefy zdrowia „Adamed Dla Rodziny”

Zapraszamy do skorzystania z badań i porad medycznych w ramach kampanii „Adamed Dla Rodziny”.

Odbędą się 21 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej 28/34.

Stoiska, kiermasze, warsztaty, zabawy dla dzieci i inne atrakcje przygotowały też miejskie jednostki, stowarzyszenia i wolontariusze.

Pabianice to pierwsza z sześciu miejscowości, w których pojawi się kampania „Adamed Dla Rodziny”. Wybór jest nieprzypadkowy.
Z jednej strony miasto spełnia kryteria wyznaczone do realizacji celów kampanii, czyli utrudniony dostęp do lekarza ze względu na wydłużony czas oczekiwania na wizytę oraz liczba mieszkańców nieprzekraczająca 100 tys. Z drugiej – to strategiczna lokalizacja dla Adamed.

Badania i konsultacje w ramach stref zdrowia:

 • kardiologiczne (echo serca, lipidogram: poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydów; pomiar glukozy; pomiar ciśnienia tętniczego i tętna),
 • pulmonologiczne (spirometria),
 • okulistyczne (badanie dna oka wraz z konsultacją lekarską – ocena siatkówki, naczyń, tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej oftalmoskopem oraz wziernikiem okulistycznym),
 • diabetologiczne (badanie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c – poziom glukozy
  w ostatnich 6. miesiącach),
 • urologiczne,
 • USG (jamy brzusznej oraz narządu gruczołu krokowego, piersi, tarczycy, jąder),
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie usługi będą wykonywane pod profesjonalnym nadzorem pielęgniarki lub specjalisty w danej dziedzinie. W ramach kampanii „Adamed Dla Rodziny” dla odwiedzających przygotowano także strefę rehabilitacji oddechowej, kurs pierwszej pomocy, warsztaty
z nordic walking oraz strefę atrakcji dla najmłodszych.

Ponadto podczas wydarzenia stoiska zaprezentują miejskie jednostki, stowarzyszenia i wolontariusze:

 • Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego - stoisko informacyjne oraz promocja zdrowia, m.in. Pabianicka Koperta Życia
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej:

- Centrum Seniora - oferta działań, w tym sportowo-rekreacyjnych dla seniorów,

- Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, konsultacje dot. wspierania rodziny,

- Warsztat Terapii Zajęciowej - wystawa i kiermasz prac podopiecznych, promocja zdrowej żywności – warsztaty dla dzieci

- Placówka Wsparcia Dziennego „Junior” - zajęcia edukacyjne dla dzieci, gry i zabawy,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy - wystawa prac podopiecznych oraz degustacja przygotowanych potraw,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. - informacje dot. realizacji projektów profilaktycznych dla mieszkańców miasta. Projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”
 • Straż Miejska - znakowanie rowerów,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - promocja wody,
 • Grupa wolontarystyczna „Agrafka” oraz „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Pabianicach
  – zabawy i animacje dla dzieci,
 • Fundacja „Zdrowy Biust” – nauka samobadania piersi,
 • stoiska informacyjne prowadzone przez krwiodawców.

Do udziału w programie zdrowotnym zaproszeni są wszyscy, którzy w niedzielę 21 sierpnia będą przebywać w Pabianicach lub okolicach. Usługi oferowane w ramach kampanii będą bezpłatne, ale obowiązywać będą limity. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji na stronie www.AdamedDlaRodziny.com, która zagwarantuje skorzystanie z interesujących nas badań (nie jest to jednak konieczne, można odwiedzić strefy zdrowia w dniu akcji). Organizatorzy przypominają także o wymogach dotyczących przygotowania na niektóre z badań oraz przestrzeganiu reżimu sanitarnego związanego z bezpieczeństwem COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia. W tym roku na trasie kampanii „Adamed Dla Rodziny” pojawią się także Kołobrzeg, Leszno, Ełk, Nowy Sącz i dodatkowo Katowice, które w tym roku są stolicą obchodów Światowego Dnia Serca w Polsce. Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 17 maja 2022 roku wznowione zostały

odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

Odwiedziny odbywają się zgodnie z

Zasadami odwiedzin pacjentów w okresie zagrożenia epidemicznego (link)

Tutaj znajdziecie wszystkie aktualne informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19:

tlo fb szczepimy

WIELKANOC2022 FINAL

WFOSIGWL BANER

 

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Program priorytetowy: „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja” zadanie pn. „Wywóz i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Numer umowy:  114/OZ/D/2022

Wartość Zadania:

Całkowita wartość Zadania - 417 135,87 zł

Kwota dofinansowania - 350 000,00 zł

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest beneficjentem zadania pn. „Wywóz  i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”
w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja”, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 06 maja 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Cel Programu: Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Otrzymana przez PCM Sp.  z o.o. dotacja w wysokości 350 000,00 zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.


Nazwa zadania:  „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Psychiatrii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

  

Wartość ogólna zadania: 5.463.800,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: Pożyczka 3.521.461,00 zł

Opis zakresu projektu:

Celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do zoptymalizowania gospodarki cieplnej i elektrycznej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza, poprawa samopoczucia użytkowników obiektu oraz okolicznych mieszkańców, z powodu świadomości, że w okolicy ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie atmosfery, ma wpływ na ochronę zdrowia społeczeństwa.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  www.wfosigw.lodz.pl

ogloszenie wynajem

LOGO

 

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zachęca do korzystania z usług medyczno – opiekuńczych w standardzie DDOM II w ramach trwałości projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn.
"Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM 
przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach".

 

Szanowni Państwo!

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. oferuje świadczenia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Świadczenia te są kierowane do osób, które potrzebują opieki medycznej, szczególnie w zakresie rehabilitacji (decydujące kryterium – Skala Barthel od 40 do 65 pkt). Świadczenia mają formę dziennego pobytu, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

W ramach powyższych świadczeń oferujemy:

 • badania lekarskie – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz rehabilitacji
 • badania pielęgniarskie wraz z opieką medyczną
 • rehabilitację
 • terapię zajęciową

Szczegóły do uzgodnienia w trakcie kontaktu telefonicznego

W przypadku chęci skorzystania z tego typu usługi prosimy o kontakt pod numer telefonu:

42/2253540 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyżej wymienione świadczenia są oferowane od 01 listopada 2021 roku. 

Niniejsze działania podejmowane są w związku z okresem trwałości projektu Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Świadczenia powyższe będą oferowane w podmiocie przez cały okres trwałości ww. projektu. 

 

 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań laboratoryjnych w domu pacjenta w przypadkach, gdy świadczenie to, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) nie może być zrealizowane w formie stacjonarnej. 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań laboratoryjnych na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, w którym lekarz opisuje rodzaj materiału do badań laboratoryjnych oraz miejsce pobrania, w tym przypadku - dom pacjenta. Lekarz, który zna sytuację zdrowotną pacjenta może wystawić takie zlecenie podczas teleporady.

Pacjent lub rodzina pacjenta powinna uzgodnić z pielęgniarką POZ datę pobrania.

 

Wizyty i teleporady należy uzgodnić telefonicznie: 
Przychodnia POZ ul. Jana Pawła II 68 tel. 42 215 47 41 
Przychodnia nr 3 ul. Nawrockiego 24a tel. 42 22 53 764; 42 22 53 780
 

 


Zamieszczono dnia 27 stycznia 2022 roku

zyczenia

Cukrzyca 1

Cukrzyca 2

rak 1

rak 2

sen 1

sen 2

Spiromertia 1

Spirometria 2