Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs

„Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"
Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, Gmina Pabianice, Pabianice-gmina wiejska,
Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-F004/18
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 1 566 225, 60 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 1 409 603,04 zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne"

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w powiecie pabianickim zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne będących odpowiedzią na zdiagnozowane w regionie potrzeby.
Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie w ramach projektu usług opiekuńczych i asy-stenckich świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych ze względu na niepełnospraw-ność, w których duży nacisk położony zostanie na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Celem tych działań będzie udzielenie wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Prowadzone w okresie 3 lat tj. od 01.08.2019 do 31.07.2022 działania Wnioskodawcy do-prowadzą do zwiększenia dostępności usług opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie tymi usługami 16 osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, ukończenia przez 5 osób 60-godzinnego szkolenia asystenckiego oraz objęcie pomocą psychologiczną, niezbędną dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych, 6 opiekunów faktycznych w 4 rodzinach.

O projekcie:
Grupę docelową działań podejmowanych w ramach projektu stanowić będzie:
• 16 osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność.
• 6 osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w zakresie niezbędnym dla skutecznego
wsparcia osób niesamodzielnych (objęcie pomocą psychologiczną opiekunów faktycznych w 4 rodzinach).
Działania w ramach projektu zakładają, że wsparcie będzie się odbywać na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej.
W celu zwiększenia dostępności usług społecznych w pow. pabianickim projekt w swoim zakresie realizować będzie 60-cio godzinne szkolenie dla 5 osób, które posiądą kwalifika-cje do świadczenia usług asystenckich.

Grupę docelową działań podejmowanych w ramach projektu stanowić będzie:
1. 16 osób (7 kobiet i 9 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, tj. osoby które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czyn-ności dnia codziennego. Przez osoby z niepełnosprawnością rozumie się, osoby wskazane w ustawie z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub ucznia/dziecko z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dziecko i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.
2. 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn) stanowiących otoczenie osób niesamodzielnych, w za-kresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych, tj. osoby spokrew-nione lub niespokrewnione z osobami niesamodzielnymi wspólnie zamieszkujące i go-spodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska tych osób.

W celu zwiększenia dostępności usług społecznych w pow. pabianickim projekt w swoim zakresie realizować będzie 60-cio godzinne szkolenie dla 5 osób, które posiądą kwalifika-cje do świadczenia usług asystenckich.
Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne uczące się/pracujące lub zamieszkujące na obszarze pow.pabianickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn, zapewnia zachowanie zasady równego traktowania i poszanowania prawa do różnorodności wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną i zapewnienie sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Rekrutacja do projektu
Zgłoszenia do projektu będą odbywać się poprzez osobiste lub pocztowe dostarczenie do biura projektu dokumentacji przyszłego pacjenta tj. karty zgłoszenia zawierającej m.in. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, dokumentacji medycznej, informacji o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Dokumenty będzie mógł dostarczyć opiekun fak-tyczny lub osoba przez niego wskazana.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:
a) osoby z niepełnosprawnościami, których dochód nie przekracza 150% właściwego kry-terium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej,
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z nie-pełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepeł-nosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Etapy rekrutacji:
1. Dostarczenie do biura projektu dokumentacji przyszłego pacjenta, w tym dokumentacji rekrutacyjnej oraz dokumentacji medycznej.
2. Ocena spełnienia przez uczestnika warunków formalnych.
3. Przekazanie informacji o zakwalifikowaniu do projektu.
4. Podpisanie przez osobę lub opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji utworzona zostanie lista osób przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa, z której - w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie – będą pozyskiwani kolejni uczestnicy.
W procesie rekrutacji o przyjęciu do projektu nie będzie decydować płeć, wyznanie, światopogląd, rasa lub pochodzenie etniczne, czy orientacja seksualna potencjalnego uczestnika.

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

plakat socjo DOBRY PDF

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1
Usługi społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone poza miejscem zamieszkania
Etap 1 – Rekrutacja uczestników
sierpień 2019
Etap 2 – Świadczenie usług społecznych
wrzesień 2019 – lipiec 2022

Realizacja zadania nr 2
Usługi opiekuńcze i asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone w miejscu zamieszkania
Etap 1 – Rekrutacja uczestników
sierpień 2019
Etap 2 – realizacja usług społecznych przez opiekunów i fizjoterapeutów
wrzesień 2019 – lipiec 2022
Etap 3 – realizacja usług społecznych przez asystentów osób z niepełnosprawnością Grudzień 2019 – lipiec 2022

Realizacja zadania nr 3
Szkolenie asystentów osób z niepełnosprawnością
Etap 1 – Rekrutacja uczestników
sierpień 2019
Etap 2 – Realizacja części teoretycznej szkolenia
Wrzesień 2019
Etap 3 – Realizacja części praktycznej szkolenia
Wrzesień 2019

ZADANIE nr 3 harmonogram     246x0w

Zadanie nr 1 Usługi społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone poza miejscem zamieszkania
 
Zadanie nr 2 Usługi opiekuńcze i asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone w miejscu zamieszkania
 
 
Zadnie nr 4 Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych
 

 

Realizacja zadania nr 4
Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych
Etap 1 – rekrutacja uczestników
sierpień 2019
Etap 2 – realizacja wsparcia
wrzesień 2019 – lipiec 2022