Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68, KRS:0000330633, NIP:731-20-02-395).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:
a. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
b. adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania):
a. profilaktyki zdrowotnej na podstawie - art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
b. medycyny pracy w tym oceny zdolności pracownika do pracy na podstawie - art. 6 i 11 ustawy z dnia 27.06.1997 o służbie medycyny pracy i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
c. diagnozy medycznej i leczenia na podstawie - art. 3 ust. 1 ust. z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
d. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - art. 3 ust. 1 ust. z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na podstawie - art. 54 ustawy z dnia 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
f. prowadzenia monitoringu terenie placówek administratora z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń - art. 23a ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej i art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
g. w innych celach (określonych w treści wyrażonej zgody) na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a. dla celu wskazanego w pkt. 3 a) - 3 e) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych;
b. dla celu wskazanego w pkt. 3 f) przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
c. dla celu wskazanego w pkt. 3 g) przez okres nie dłuższy niż do czasu odwołania wyrażonej zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach:
a. wskazanych w pkt. 3 a) - 3 f) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa;
b. wskazanych w pkt. 3.8 jest dobrowolne jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.