Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

   Pacjent ma prawo do:
1. Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. Przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;
3. Natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, porodu lub przewiezienia pacjenta do innego szpitala w przypadku decyzji personelu Szpitala, iż pacjent nie może zostać przyjęty;
4. Świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób oraz etyki zawodowej;
5. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
     -  lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie (lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii lub zwołania konsylium, jeśli uzna, że jest bezzasadne),
     -  pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej);
6. Pacjent niepełnosprawny ma prawo wstępu do budynków Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. wraz z psem asystującym;
7. Pacjent oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 rok życia ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej, zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, wynikach leczenia i rokowaniu;
8. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 roku życia ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o której mowa w punkcie 7, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
9. Pacjent oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 rok życia ma prawo do uzyskaniu od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych;
10. Pacjentowi małoletniemu przysługują te same prawa co pacjentowi dorosłemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana również rodzicom lub prawnym opiekunom, oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania;
11. Żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o których mowa w punkcie 7;
12. Informacji o prawach pacjenta wraz z uwzględnieniem przypadków ograniczenia tych praw;
13. Informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
14. Informacji o planowych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, korzyściach, ryzyku – jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostyczno–leczniczych i profilaktycznych, współuczestniczenia w dokonywaniu wyboru;
15. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia pacjenta i wskazania realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego;
16. Możliwości wypisania się ze Szpitala na własne żądanie i uzyskania informacji
o ewentualnych następstwach zaprzestania leczenia i poniesienia pełnej odpowiedzialności za skutki własnej decyzji;
17. Pacjent, Jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo do zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu;
18. Zapewnienia przez Szpital środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
19. Zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych przez osobę wykonującą zawód medyczny, w szczególności związanych ze stanem zdrowia pacjenta (o ile nie zachodzą przesłanki związane z innymi przepisami, decyzją pacjenta, zagrożeniem życia lub zdrowia pacjenta bądź innych osób);
20. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w punkcie 7;
21. Pacjent, w tym małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem (zezwolenie sądu opiekuńczego), przedstawiciel ustawowy pacjenta mają prawo do wyrażenia zgody lub odmowy w formie ustnej bądź pisemnej na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, jak również wyrażenie zgody lub odmowy w formie pisemnej na zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia bądź diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
22. Intymności, spokoju i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz umierania;
23. Leczenia bólu obejmującego podejmowanie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych działań określających stopień natężenie bólu, leczenie bólu oraz monitorowanie skuteczności tego leczenia;
24. Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny, niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń;
25. Wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta;
26. Uzyskania swojej dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona. Prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
27. Wskazania osoby, którą szpital powinien powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta;
28. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami – koszt realizacji ww. prawa nie może obciążać budżetu Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o. o.;
29. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie, z wyjątkiem decyzji Prezesa bądź Wiceprezesa o ograniczeniu tego prawa ze względów epidemiologicznych – koszt realizacji ww. prawa nie może obciążać budżetu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.;
30. Zapewnienia opieki duszpasterskiej;
31. Osobistego, nieskrępowanego kontaktu z najbliższymi osobami i duchownym w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia;
32. Zgłoszenia sprzeciwu na pobranie po Jego śmierci komórek, tkanek, narządów, w innym celu, niż dla ustalenia przyczyn zgonu;
33. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego;
34. Bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, wynikającego z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającego korzystanie ze środków transportu publicznego;
35. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318
z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2017 poz. 1938)
3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638)
4. Ustawy z dnia 01 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2017 poz. 1000)

 Aktualizacja:

Pabianice, dnia 23.10.2017r.