Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 cyf dok

 

„Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.” 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0036/17

Okres realizacji: 01.04.2018 r. - 30.09.2020 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 2 706 000,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 1 813 900,00 zł

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu pabianickiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Cele pośrednie projektu:
• rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia;
• podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usługi;
• poprawa diagnozowania pacjentów;
• poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania placówką;
• poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia;
• poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

Planowane efekty:
Planowana liczba osób korzystających z udostępnionych w wyniku realizacji projektu usług elektronicznych on-line wyniesie 3 573 osób/rok już w 2021 roku.