Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza:

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.z 2019 poz.2019 z późn.zm) zwanej dalej "ustawą Pzp" na "Dostawy gazów medycznych do Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach"

Termin składania ofert: 21.06.2021r. godz.09:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie - za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert: 21.06.2021 godz. 09:30

Identyfikator postępowania: af8f9345-6280-4552-873c-191df12e1f1d

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki

JEDZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert