Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

We wrześniu bieżącego roku Pabianickie Centrum Medyczne po raz trzeci pozytywnie przeszło zewnętrzny audyt certyfikujący w zakresie wymagań normy ISO 9001.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat wydawany jest na trzy lata na podstawie audytu kontrolnego przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę. W roku 2011 i 2014 certyfikacja została przeprowadzona według normy ISO 9001: 2008. We wrześniu 2017 roku Spółka przystąpiła do audytu certyfikującego wg normy ISO 9001: 2015.

Najistotniejsza zmiana w dotychczasowym systemie zarządzania jakością, związana ze zmianą normy, to podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem, nacisk na kontynuowanie podejścia procesowego, jak również określenie potrzeb otoczenia w kontekście jego wpływu na prowadzoną działalność i planowane osiągnięcie wytyczonych celów. Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia to szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego oraz określenie konsekwencji jego wystąpienia w aspekcie zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, jak i skutków finansowych dla jednostki, co pozwala na świadomą realizację zadań poprzez zapobieganie określonym ryzykom w trakcie udzielanych świadczeń. ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Zgodnie z definicją, aby uzyskać certyfikat organizacja musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w normie.

Korzyści z wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 to:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta;
2. Podnoszenie jakości świadczonych usług;
3. Optymalizacja procesów, zwiększenie efektywności działania placówki;
4. Zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania i odpowiedzialności;
5. Usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania;
6. Uruchomieniem procesu ciągłego doskonalenia działalności;
7. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji;
8. Aktywne, skuteczne, szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
9. Zapewnienie zgodności działań z wymaganiami prawnymi;
10. Zmiana podejścia do jakości – przejrzystość procesów oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich realizacji – na podstawie oszacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego;
11. Zapewnienie systemowego zarządzania zasobami;
12. Wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowania w realizację celów i dążeń firmy;
13. Podniesienie prestiżu jednostki;
14. Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych.

Certyfikacji w naszej jednostce dokonała firma IMQ S.p.a., która posiada akredytacje dla licznych schematów certyfikacji Systemów Zarządzania w Organizacjach według najbardziej znanych standardów takich jak: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011 i innych. Wszystkie certyfikaty dla wyżej wymienionych schematów, w tym również certyfikaty dla Klientów IMQ Polska Sp. z o. o. , wydawane są przez IMQ S.p.A. pod akredytacją Włoskiej Narodowej Jednostki Akredytującej ACCREDIA, będącej sygnatariuszem IAF MLA w odniesieniu do wszystkich systemów zarządzania – zgodnie z treścią powołanego Porozumienia certyfikaty wydane przez jednostki posiadające akredytację któregokolwiek z członków IAF mają walor równorzędności (są traktowane tak, jakby akredytacji udzielił organ akredytujący państwa, na terenie którego wydawany jest certyfikat). Wśród sygnatariuszy Porozumienia znajdują się m.in. jednostki akredytujące takie jak: PCA z Polski, UKAS ze Zjednoczonego Królestwa, RvA z Holandii, COFRAC z Francji, DAkkS z Niemiec a także CNAS z Chin, ANAB ze Stanów Zjednoczonych Ameryki HKAS z Hongkongu Chiny.

Dyplomy certyfikacyjne dostępne są TUTAJ.