Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Zakładu - mgr Stefania Mosińska

Pielęgniarka oddziałowa - Barbara Kaczorowska

Lekarze pracujący w Oddziale:

Lek. med. Katarzyna Gorzela (specjalista chorób wewnętrznych)

Telefony:
42 22 53 732 Sekretariat/ Pielęgniarka Oddziałowa
42 22 53 626 Kierownik
42 22 53 734 Pokój Lekarski
42 22 53 738 Dyżurka Pielęgniarek

Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację oraz kontynuację leczenia osób przewlekle chorych, jak również osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Osoby te ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli i opieki lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie o charakterze ogólnym.

W Zakładzie prowadzona jest rehabilitacja chorych, współpraca z logopedą, psychologiem oraz terapia zajęciowa.


Zapewniamy:
- profesjonalną całodobową opiekę pielęgniarską
- opiekę lekarską
- rehabilitację ruchową w zakresie podstawowym
- konsultacje specjalistów
- w razie konieczności podstawowe badania dodatkowe
- opiekę duszpasterską
- miłą atmosferę, wzajemną życzliwość i serdeczną troskę
- w razie pogorszenia stanu zdrowia podopiecznych kierujemy do oddziałów szpitalnych
Zakład dysponuje 38 łóżkami.
Realizujemy:
- pobyty okre
:sowe w ramach kontraktu z NFZ

UWAGA!

od dnia 1 lipca 2017 roku z powodu braku miejsc Zakład Opiekuńczo Leczniczy nie realizuje komercyjnych pobytów: weekendowych, tygodniowych i miesięcznych.

PRZEPRASZAMY

Dokumentacja wymagana do umieszczenia świadczeniobiorcy Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym;

1. Skierowanie do ZOL, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, o którym mowa wyżej,
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (w/w dokumenty zgodne z Rozp. Min. Zdr. z dn. 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych)
oraz
4. W przypadku choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o przeciwskazaniu do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
5. Kserokopia dowodów osobistych: świadczeniobiorcy oraz członka najbliższej rodziny lub opiekuna, legitymacji ubezpieczeniowej ZUS lub KRUS świadczeniobiorcy,
6. Oświadczenie świadczeniobiorcy wyrażające zgodę na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL w wysokości 70% dochodu,
7. wskazanie osoby/opiekuna do kontaktu

DOKUMENTACJA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA W SPOSÓB CZYTELNY

Dokumenty do pobrania wymagane do przyjęcia do ZOL:

Do wniosku prosimy o dołączenie aktualnych wyników badań świadczeniobiorcy:
- badanie ogólne moczu,
- morfologia krwi, poziom cukru,
- jonogram,
- zdjęcie RTG klatki piersiowej (z ostatniego roku),
- badanie EKG,
- inna będąca w posiadaniu dokumentacja medyczna, np. z leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego.