Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Zakładu - mgr Stefania Mosińska

Pielęgniarka oddziałowa - Barbara Kaczorowska

Lekarze pracujący w Oddziale:

Lek. med. Katarzyna Gorzela (specjalista chorób wewnętrznych)

Telefony:
42 22 53 732 Sekretariat/ Kierownik Zakładu/ Pielęgniarka Oddziałowa
42 22 53 734 Pokój Lekarski
42 22 53 738 Dyżurka Pielęgniarek

Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację oraz kontynuację leczenia osób przewlekle chorych, jak również osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Osoby te ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli i opieki lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie o charakterze ogólnym.

W Zakładzie prowadzona jest rehabilitacja chorych, współpraca z logopedą, psychologiem oraz terapia zajęciowa.


Zapewniamy:
- profesjonalną całodobową opiekę pielęgniarską
- opiekę lekarską
- rehabilitację ruchową w zakresie podstawowym
- konsultacje specjalistów
- w razie konieczności podstawowe badania dodatkowe
- opiekę duszpasterską
- miłą atmosferę, wzajemną życzliwość i serdeczną troskę
- w razie pogorszenia stanu zdrowia podopiecznych kierujemy do oddziałów szpitalnych
Zakład dysponuje 38 łóżkami.
Realizujemy:
- pobyty okre
:sowe w ramach kontraktu z NFZ

UWAGA!

od dnia 1 lipca 2017 roku z powodu braku miejsc Zakład Opiekuńczo Leczniczy nie realizuje komercyjnych pobytów: weekendowych, tygodniowych i miesięcznych.

PRZEPRASZAMY

Dokumentacja wymagana do umieszczenia świadczeniobiorcy Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

 Dokumentacja musi być wypełniona w sposób czytelny

 Dokumenty można pobrać:

strona internetowa:  www. pcmnzoz.pl

w szpitalu:  III piętro, w godz. 9-14, tel. 42 22 53 732

DOKUMENTACJA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA W SPOSÓB CZYTELNY

Dokumenty do pobrania wymagane do przyjęcia do ZOL:

Do wniosku prosimy o dołączenie aktualnych wyników badań świadczeniobiorcy:
- badanie ogólne moczu,
- morfologia krwi,
- OB
- zdjęcie RTG klatki piersiowej (z ostatniego roku),
- inna będąca w posiadaniu dokumentacja medyczna, np. z leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego.