Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w dniu 15.12.2017r. podpisała ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn.:

„Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska"

nr POIS.09.01.00-00-0203/171

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

baner lot

 Wartość projektu: 7 318 478,66 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 5 818 511,47 PLN

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa z terenów powiatu pabianickiego, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Celem bezpośrednim projektu jest: skrócenie czasu dotarcia zespołu ratowniczego na miejsce zdarzenia oraz skrócenie czasu transportu do SOR dzięki budowie lądowiska usytuowanego bezpośrednio przy SOR, co pozwoli na wykorzystanie transportu śmigłowcowego i spowoduje wzrost liczby leczonych w SOR również dzięki modernizacji samego oddziału. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji planowanych inwestycji w infrastrukturę sprzętową i modernizację przestrzeni SOR i budowę lądowiska. W ramach projektu zostaną dokonane:
• zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii chorych,
• prace adaptacyjno-modernizacyjne podnoszące komfort pracy i funkcjonalność SOR oraz
• budowa lądowiska.
Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności oraz funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu pabianickiego poprzez poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych. Efektywność systemu ochrony zdrowia to m.in. szybkie i skuteczne udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (z uwzględnieniem zasady złotej godziny). Kluczowe znaczenie odgrywa tu skuteczne zaopatrzenie poszkodowanych oraz szybka diagnostyka, które warunkują możliwość uratowania życia oraz szybszego powrotu do zdrowia. Powyższe przekłada się na przebieg dalszego leczenia pacjentów, w tym na ilość wykonywanych procedur, długość pobytu w szpitalu, długość rehabilitacji oraz ich aktywności zawodowej, a w konsekwencji wpływa na koszty leczenia oraz wysokość wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych związanych z niezdolnością do pracy. Cel ogólny projektu osiągnięty zostanie poprzez cele bezpośrednie projektu, tj.:
• skrócenie czasu dotarcia zespołu ratowniczego na miejsce zdarzenia oraz skrócenie czasu transportu do SOR dzięki budowie lądowiska usytuowanego bezpośrednio przy SOR, które pozwoli na wykorzystanie transportu śmigłowcowego LPR,
• wzrost liczby leczonych w SOR dzięki modernizacji oddziału.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zamierza osiągnąć powyższe cele i w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nasza jednostka podniesie potencjał swojej infrastruktury medycznej do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój placówki oraz zapewni zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla pacjentów powiatu pabianickiego oraz powiatów ościennych.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. pragnie zapewnić, iż dołoży wszelkich starań by realizacja powyższego projektu przebiegała w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie dostrzeżonych przez Państwo potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych bezpośrednio do:
a) Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego, oraz do:
b) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust.16: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Każdy sygnał o nieprawidłowościach czy nadużyciach finansowych lub podejrzenie ich wystąpienia zostanie zweryfikowany i przeanalizowany oraz zostaną wprowadzone odpowiednie środki zaradcze, co przyczyni się do spełnienia najwyższych standardów przy realizacji projektu.

REALIZACJA PROJEKTU - etapy

1. Ogłoszenieprzetarg nieograniczony  12/USŁ/2018 na realizację zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z modernizacją SOR oraz budową lądowiska. TUTAJ i TUTAJ

Efekt zrealizowanych prac