Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - lek. Lechosław Dorożała (specjalista medycyny ratunkowej)
koordynator - mgr Renata Olszewska - Bagińska
Telefony:
42 22 53 619 Sekretariat
42 22 53 622 Kierownik

42 22 53  621 Pokój lekarski

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:
Udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, polegających na wstępnej diagnostyce, leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, jak również zapewniamy dalszą diagnostykę i leczenie w oddziałach szpitalnych o właściwym profilu, znajdujących się w strukturze Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Posiadamy 24-godzinny dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej z mozliwością wykonania RTG, USG
i TK oraz badań endoskopowych, w tym gastroskopii i kolonoskopii.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewniamy transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Nie obowiązuje rejonizacja.

Pomoc udzielana jest niezaleznie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie należy korzystać w celu:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych
  z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

ZASADY PROWADZENIA SEGREGACJI MEDYCZNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

1. Osoby wymagające realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podlegają segregacji medycznej i są kwalifikowane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych:

 • pomoc natychmiastowa (kolor czerwony) – natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 • pomoc bardzo pilna (kolor pomarańczowy) - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,
 • pomoc pilna (kolor żółty) - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
 • pomoc odroczona (kolor zielony) – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,
 • pomoc wyczekująca (kolor niebieski) – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 2. Zasady kierowania osób z kategorią pilności pomoc odroczona (kolor zielony) oraz pomoc wyczekująca (kolor niebieski) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

Osoba, która w wyniku dokonanej segregacji medycznej została zakwalifikowana do kategorii pilności pomoc odroczona (kolor zielony) lub pomoc wyczekująca (kolor niebieski) może być skierowana ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00,
 • na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 rano dnia następnego, w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 3. Lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych oddziałów szpitalnych w czasie nie dłuższym niż 10 godzin od pierwszego kontaktu z pacjentem podejmują decyzję o:

 • przyjęciu pacjenta na oddział,
 • skierowaniu pacjenta do innej jednostki leczniczej,
 • odmowie udzielenia świadczeń zdrowotnych i skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, lekarz może przedłużyć czas podjęcia decyzji o kolejne 5 godzin, co wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

Pabianice, dnia 13 lipca 2020 roku     

Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019 poz. 1213)

         

 

MEDIA O NAS:

sor