Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

logo wilenska

Przedmiotem zamówienia jest:

32/ZP/TP1/22 Remont budynku przy ul. Wileńskiej 61 w Pabianicach dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach- Etap 1

Postępowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.04.01.00-00-DM12/20

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ + załączniki

Dokumentacja projektowa cz. 1

Dokumentacja projektowa cz. 2

Informacja o unieważnieniu postępowania