Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja instalacji gazów medycznych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. znak sprawy: 26/ZP/TP1/22

Zadanie finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Ministerstwa Zdrowia)

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o awarii systemu teleinformatycznego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania