Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

logo wilenska

 

Przedmiotem zamówienia jest:

"Remont budynku przy ul. Wileńskiej 61 w Pabianicach dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach- Etap 1"

Postępowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWR.04.01.00-00-DM12/20

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ + załączniki

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 11 do SWZ)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania