Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

logo

W celu realizacji Projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Nr POIS.09.01.00-00-0203/17 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ogłasza przetarg na realizację zadania publicznego pn. Realizacja robót budowlano – instalacyjnych związanych z modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego-II Postępowanie.

Link do postępowania.