Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się w godzinach 7.00 - 20.00.
 2. Na odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami zgodę wydaje ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych wyraża ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w oddziale lub Szpitalu.
 6. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w oddziale.
 7. W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. obowiązuje bezwzględny zakaz owiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, nietrzeźwe i znajdujące się pod działaniem środków odurzających.
 8. Ochrona Szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
 9. Odwiedzający są zobowiązani do:
  • zdjęcia w okresie jesienno-zimowym wierzchniej odzieży i pozostawienia jej w szatni,
  • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu oraz do poszanowania mienia Szpitala,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • nie zakłócania pracy personelu oddziału,
  • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych.
 10. Odwiedzającym zabrania się:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach, instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,
  • siadania na łóżkach,
  • wprowadzania lub przynoszenia na teren Szpitala zwierząt,
  • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju,
  • fotografowania i nagrywania osób przebywających w Szpitalu bez ich zgody,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

    

   UWAGA:

   • Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu, będą proszone o opuszczenie Szpitala.

U