Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się w godzinach 07.00 - 20.00.
2. Na odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami zgodę wydaje ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych wyraża ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
5. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w danym Oddziale lub Szpitalu.
6. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w Oddziale.
7. W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
8. Dozór nocny Szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
9. Odwiedzający są zobowiązani do:

 • pozostawiania w okresie jesienno-zimowym wierzchniej odzieży w szatni w godzinach jej pracy,
 • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu oraz do poszanowania mienia Szpitala,
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
 • nie zakłócania pracy personelu oddziału,
 • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych.

10. Odwiedzającym zabrania się:

 • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie,
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie,
 • ze względów epidemiologicznych przynoszenia i pozostawiania pacjentom kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, na terenie PCM Sp. z o. o.,
 • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach, instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,
 • siadania na łóżkach,
 • wprowadzania lub przynoszenia na teren Szpitala zwierząt,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju,
 • fotografowania i nagrywania osób przebywających w Szpitalu bez ich zgody,
 •  zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

UWAGA:
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu, będą proszone o opuszczenie terenu Szpitala.

 Aktualizacja:

Pabianice, dnia 27 marca 2018 roku