Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 

1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie,  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 18:00.

2. Odwiedziny pacjentów w godzinach innych niż wymienione w punkcie 1, pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pacjentów objętych izolacją odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z Kierownikiem/ Ordynatorem lub lekarzem dyżurnym oddziału.

3. Osoby odwiedzające na teren Szpitala wchodzą głównym wejściem.

4. Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez oznak infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki).

5. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

a) zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej;

b) pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitalnej;

c) dezynfekcji rąk: po wejściu do Szpitala oraz przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną (sala chorych);

d) poruszania się po terenie Szpitala ograniczając się jedynie do przejścia do i z oddziału szpitalnego;

e) podczas odwiedzin pozostawania w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną;

f) podporzadkowania się wszystkim wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

6. Jednoczasowo na Sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.

7. Maksymalny czas odwiedzin, nie powinien przekraczać 2 godzin.

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie obowiązują zapisy Regulaminu dla odwiedzających z dnia 04 listopada 2022 roku.

  

Pabianice, dnia 04 listopada 2022 roku 


REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH 

1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się w godzinach 07.00 - 20.00.
2. Na odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami zgodę wydaje ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych wyraża ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
5. Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w danym Oddziale lub Szpitalu. 
6. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w Oddziale.
7. W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
8. Dozór nocny Szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
9. Odwiedzający są zobowiązani do:

 • pozostawiania w okresie jesienno-zimowym wierzchniej odzieży w szatni w godzinach jej pracy,
 • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu oraz do poszanowania mienia Szpitala,
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
 • nie zakłócania pracy personelu oddziału,
 • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych.

10. Odwiedzającym zabrania się:

 • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie,
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie,
 • ze względów epidemiologicznych przynoszenia i pozostawiania pacjentom kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, na terenie PCM Sp. z o. o.,
 • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach, instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,
 • siadania na łóżkach,
 • wprowadzania lub przynoszenia na teren Szpitala zwierząt,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju,
 • fotografowania i nagrywania osób przebywających w Szpitalu bez ich zgody,
 •  zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

UWAGA:
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu, będą proszone o opuszczenie terenu Szpitala.

 Aktualizacja:

Pabianice, dnia 04 listopada 2022 roku