Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

PRZYCHODNIA Nr 1, ul. Wileńska 61

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00

Rejestracja: poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 18.00

 

Kierownik Przychodni POZ i Specjalistycznej - lek. med. Jacek Marynowski

tel. 42 22 53 580

Położna koordynująca -  mgr Bożena Pawłowska

Poradnia Ogólna - Tel. 42 215 47 41

Przyjmują lekarze:

lek. med. Jolanta Florczuk
lek. med. Renata Ropenga-Kowalska (specjalista medycyny rodzinnej)
lek. med. Grażyna Śpionek (internista)
lek. med. Katarzyna Urbankiewicz-Traczyk (specjalista medycyny rodzinnej)
lek. med. Joanna Kozłowska - Grala (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Ewa Budzińska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Krzysztof Serocki

 Poradnia Dziecięca - Tel. 42 215 49 65

Przyjmują lekarze:

lek. med. Małgorzata Wodzińska-Kaczmarek (specjalista chirurgii dziecięcej)
lek. med. Anna Sanojca (specjalista pediatra)
lek. med. Maciej Kosmal (specjalista pediatra)
dr n. med. Agnieszka Cywińska - Bernas (specjalista pediatra, specjalista immunologii klinicznej)

 POZ 1A

Wizyty w ramach ubezbieczenia NFZ, po złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, są bezpłatne.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA:

Informujemy, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 31 sierpnia 2017 r. posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych


Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących , o której mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu Leki 75+ mogą wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz wystawiajacy receptę dla siebie i swojej rodziny.