Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

PRZYCHODNIA Nr 1, ul. Wileńska 61

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00

Rejestracja: poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 18.00

 

Kierownik Przychodni POZ i Specjalistycznej - lek. med. Jacek Marynowski

tel. 42 22 53 580

Położna koordynująca -  mgr spec. Bożena Pawłowska

Poradnia Ogólna - Tel. 42 215 47 41

Przyjmują lekarze:

lek. med. Renata Ropenga-Kowalska (specjalista medycyny rodzinnej)
lek. med. Katarzyna Urbankiewicz-Traczyk (specjalista medycyny rodzinnej)
lek. med. Grażyna Śpionek (internista)
lek. med. Joanna Kozłowska - Grala (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Ewa Budzińska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Krzysztof Serocki
lek. med. Jolanta Florczuk

 Poradnia Dziecięca - Tel. 42 215 49 65

Przyjmują lekarze:

lek. med. Małgorzata Wodzińska-Kaczmarek (specjalista chirurgii dziecięcej)
lek. med. Anna Sanojca (specjalista pediatra)
lek. med. Maciej Kosmal (specjalista pediatra)
dr n. med. Agnieszka Cywińska - Bernas (specjalista pediatra, specjalista immunologii klinicznej)

 POZ 1A

Wizyty w ramach ubezbieczenia NFZ, po złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, są bezpłatne.

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217) pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
W przypadku każdej kolejnej nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 zł. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA:

Informujemy, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 31 sierpnia 2017 r. posiadają następujące osoby:

1. Kobiety w ciąży,
2. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
3. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1 lipca br.)
4. Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
5. Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu Leki 75+ mogą wystawić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz wystawiajacy receptę dla siebie i swojej rodziny.