Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz”
Okres realizacji: 02-11-2019 r. do 31-07-2023 r.
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie
Numer projektu: RPLD.10.03.03-10-B003/19
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 616 344,34 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 554 709,90 zł

Celem szczegółowym "Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia."

Celem głównym projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne 1400 Kobiet z obszaru województwa łódzkiego działań w zakresie nowotworów raka szyjki macicy, tak aby mogły one utrzymać i wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu (do 31.07.2023 r) oraz po jego zakończeniu. Wśród przebadanych Kobiet po raz pierwszy na badania cytologiczne zgłosi się 280 Kobiet z terenu województwa łódzkiego w okresie 01.02.2020-31.07.2023.

Świadczenie tj. edukacja, sfinansowanie kosztów przejazdu czy opieki nad osobą niesamodzielną mają na celu poprawę zgłaszalności się na badania profilaktyczne, a w konsekwencji utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

plakat macica2

<iframe width="560" height="315" src="/

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

O projekcie:            

Zadania projektowe:

  • opracowanie graficzne i druk materiałów edukacyjnych,
  • stworzenie spotu reklamowego zachęcającego do badań profilaktycznych,
  • opracowanie filmu edukacyjnego
  • opublikowanie artykułów naukowych w lokalnych mediach,
  • organizacja szkoleń dla personelu medycznego,
  • realizacja działań świadomościowych,
  • realizacja Bezpośrednich Spotkań Edukacyjnych,
  • pokrycie kosztów przejazdów i zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną w celu uczestnictwa kobiet w badaniach,
  • profilaktycznych działania świadomościowe podczas np. Dni Gminy, Powiatu itp. oraz w centach handlowych.

Działania informacyjno-promocyjne realizowane w okresie 06.2020 - 07.2023 r. skierowane będą do mieszkanek całego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, a także obszarów wiejskich oraz miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.
Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety, które nie wykonywały nigdy cytologii. Beneficjent zapewni równe możliwości udziału w projekcie kobietom z grupy docelowej bez względu na niepełnosprawność, status społeczny i inne cechy społeczne, eliminując bariery dostępu do udziału w projekcie (przystosowanie budynku i pomieszczeń do osób niepełnosprawnych).
W przekazie skierowanym do osób niepełnosprawnych nacisk zostanie położony na możliwość skorzystania w ramach proj. z przystosowanego do ich potrzeb transportu, asystenta, tłumacza j. migowego, a także z innych potrzebnych przy danej niepełnosprawności dostosowań (racjonalne usprawnienia).


Uczestniczki będą mogły dokonać rejestracji do udziału w działaniach projektowych przez: telefon lub w biurze projektu (u spec. ds. rekrutacji i administracji), określając swoje potrzeby w zakresie edukacji, przystosowań do osób niepełnosprawnych, transportu, opieki nad osobą niesamodzielną. W przypadku bezpośrednich spotkań edukacyjnych w POZ/poradniach medycyny pracy uczestniczki mogą korzystać ze wsparcia indywidualnego.

BADANIA CYTOLOGICZNE

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni Nr 3  przy ul. Nawrockiego 24a

tel.  42 213 54 54

Przyjmują:
lek. Piotr Miśkiewicz (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Magdalena Małolepsza (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Elżbieta Rybak - Suwała (specjalista ginekolog-położnik)

Godziny przyjęć:

poniedziałek     

8.00

     11.00

   i 12.00

  14.00

wtorek

13.00

16.00

   

środa

10.00

12.00

   

czwartek

9.00

11.00

   

piątek

8.00

10.00

   

 

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza przy ul. Jana Pawła II 68  (gabinet 126 D)

tel. 42 22 53 868

Przyjmują:
lek. Andrzej Kwiatkowski (specjalista ginekolog-położnik)
dr n. med. Piotr Bogusławski (specjalista ginekolog-położnik)
dr n. med. Anna Nowińska - Serwach (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Dorota Jakubowska (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Jadwiga Sobotkowska (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Elżbieta Rybak - Suwała (specjalista ginekolog-położnik)

Godziny przyjęć:

poniedziałek

9.00       13.00

wtorek      

13.00

     17.00

środa

9.30

13.00

czwartek

9.30

13.00

piatek

10.00

12.00

 

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540