Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

baner szyjka

Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa łódzkiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

Skrócony opis:
Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa łódzkiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy.
Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2019 r.
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie
Numer projektu: RPLD.10.03.03-10-0001/17

Wysokość dofinansowania Projektu z UE wynosi: 125 820,00 zł 

O projekcie:
Wsparcie obejmie 1500 kobiet w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 – 59 lat, w tym 600 K w wieku 50+(40 %), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne z zakresu raka szyjki macicy 1000 kobiet z obszaru województwa łódzkiego, tak aby mogły one utrzymać i wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu (do 31.12.2019 r. ) oraz po jego zakończeniu. ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 30%
Głównym rezultatem projektu będzie zgłoszenie się 1000 kobiet z terenu województwa łódzkiego na badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w tym 300 kobiet, które po raz pierwszy zgłosiły się na badania profilaktyczne.


plakat szyjka strona 2

Działania informacyjno-promocyjne realizowane w okresie 10.2017-12.2019r. skierowane będą do mieszkanek całego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, a także obszarów wiejskich oraz miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.
Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety, które nie wykonywały nigdy cytologii. Beneficjent zapewni równe możliwości udziału w projekcie kobietom z grupy docelowej bez względu na niepełnosprawność, status społeczny i inne cechy społeczne, eliminując bariery dostępu do udziału w projekcie (przystosowanie budynku i pomieszczeń do osób niepełnosprawnych).
W przekazie skierowanym do osób niepełnosprawnych nacisk zostanie położony na możliwość skorzystania w ramach proj. z przystosowanego do ich potrzeb transportu, asystenta, tłumacza j. migowego, a także z innych potrzebnych przy danej niepełnosprawności dostosowań (racjonalne usprawnienia).
Uczestniczki będą mogły dokonać rejestracji do udziału w działaniach projektowych przez: telefon, internet lub w biurze projektu (u spec. ds. rekrutacji i administracji), określając swoje potrzeby w zakresie edukacji, przystosowań do osób niepełnosprawnych, transportu, opieki nad osobą niesamodzielną. W przypadku bezpośrednich spotkań edukacyjnych w POZ/poradniach medycyny pracy uczestniczki mogą korzystać ze wsparcia indywidualnego.
SZKOLENIA DLA EDUKATORÓW LOKALNYCH:
W celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne utworzona zostanie sieć edukatorów lokalnych (łącznie 50 osób), udzielających wsparcia edukacyjnego i identyfikującego potrzeby wśród grupy docelowej na poziomie lokalnym (w placówka POZ).
Edukatorzy powołani zostaną z kadr medycznych (lekarzy, pielęgniarek, położnych), w tym kadry POZ z terenu regionu oraz z kadry poradni medycyny pracy (PMP) i POZ działających w ramach PCM. Każdy podmiot będzie zewnętrzny będzie mógł zgłosić maksymalnie 2 uczestników.
Szkolenia prowadzone będą przez głównego edukatora.
EDUKACJA KOBIET:
Edukacja kobiet jest jednym z najważniejszych działań w projekcie, mającym na celu zwiększenie ich świadomości na temat raka szyjki macicy i jego profilaktyki, co znacząco wpłynie na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w tym obszarze. Edukacja prowadzona będzie w dwóch formach:
1. WARSZTATY EDUKACYJNE:
W każdym miesiącu (z zupełnym wyłączeniem miesięcy letnich lipiec/sierpień z uwagi na żniwa i wyjazdy wakacyjne) zorganizowane zostaną dwa warsztaty edukacyjne dot. profilaktyki raka szyjki macicy, każdy dla 10 osób. Warsztaty będą realizowane na terenie niewielkich miasteczek i wsi, tak aby dotrzeć do kobiet z małych społeczności lokalnych, część warsztatów odbędzie się w siedzibie PCM. Warsztaty prowadzone będą przez głównego edukatora.

2. BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA EDUKACYJNE (BSE):
BSE prowadzone będą w POZ/poradni medycyny pracy przez przeszkoloną grupę edukatorów lokalnych: lekarzy, pielęgniarek, położnych i lekarzy medycyny pracy.

REALIZACJA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
W ramach zadania wykonywane będą badania cytologiczne dla kobiet kwalifikujących się do Programu profilaktyki raka szyjki macicy .
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE:

Uczestnikom badań profilaktycznych przysługuje zwrot koszztów podróży zgodnie z:

Aby otrzymać zwrot kosztów dojazdu na cytologię należy przedłożyć u Beneficjenta poprawnie wypełnione dokumenty stanowiące załączniki do powyższego Regulaminu Zwrotu Kosztów Dojazdu:

Kontakt:
Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - szczegóły na plakacie

Harmonogram projektu

„Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa łódzkiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy.”

BADANIA CYTOLOGICZNE

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni Nr 3

przy ul. Nawrockiego 24a

tel: 42 213 54 54

Przyjmują:
lek. med. Piotr Miśkiewicz

lek. med. Magdalena Małolepsza

Godziny przyjęć:

poniedziałek      8.00    11.00  i  12.00   14.00
 wtorek  13.00    16.00  
 środa  8.00    12.00  
 czwartek  9.00    11.00  
 piatek  8.00    10.00  

 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

przy ul. Jana Pawła II 68; (gabinet 126 D)

tel. 42 22 53 868

Przyjmują:
lek. med. Andrzej Kwiatkowski

lek. med. Dorota Jakubowska

Godziny przyjęć:

środa  9.30 13.00  czwartek    9.30  13.00

 

WARSZTATY

DATA

GODZINA

MIEJSCE

12 stycznia 2019r.

15.00

Leszczyny Duże –sala OSP

Koło Gospodyń Wiejskich

30 stycznia 2019r.

16.00

Sala OSP w Pabianicach

ul. Jutrzkowicka 85

8 lutego 2019r.

18.00

Kudrowice 45 – sala OSP

Koło Gospodyń Wiejskich

22 lutego 2019r.

15.00

Łaski Dom Kultury

ul. Narutowicza 11,Łask

6 marca 2019r.

 

LUMILEDS POLAND S.A.

ul. Partyzancka 66/72; Pabianice

22 marca 2019r.

16.00

Sala OSP w Chechle Drugim

ul. Lipowa 17

1 kwietnia 2019r.

15.00

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68

24 kwietnia 2019r.

15.00

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 68

7 maja 2019r.

15.00

MERYDIAN S.A.

ul. Piotrkowska 233; Łódź

   

Dom Kultury w Brójcach

Brójce 39b

   

Szkoła Podstawowa w Dobroniu

ul. Sienkiewicza 39; Dobroń