Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 ciag feprreg rrp lodz ueefs

„Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”
Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 30.12.2022 r.
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie -  Gmina Pabianice, Pabianice-gmina wiejska, Gmina Ksawerów.
UWAGA! Zmiana obszaru realizacji projektu - z projektu mogą korzystać mieszkańcy województwa łódzkiego, a nie tylko z wybranych gmin
Numer projektu: nr RPLD.10.03.01-10-0007/18
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 923 037,50 zł 

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 839 964,12 zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.
Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację, u co najmniej 10% wśród 402 pacjentów powiatu pabianickiego w wieku aktywności zawodowej z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, uczestniczących w działaniach w latach 2019-2022.
O projekcie:
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pabianickiego, osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pow. 50 r.ż., cierpiących na zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.
Uczestnikami projektu będą osoby spełniające następujące kryteria włączenia:
a) miejsce zamieszkania na obszarze objętym projektem (gm. Pabianice, gm. wiejska Pabianice, gm. Ksawerów) (województwo łódzkie)
b) wiek aktywności zawodowej (od 15 lat i więcej),
c) wcześniejsze rozpoznanie lub podejrzenie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stre-sem i pod postacią somatyczną stwierdzone przez lekarza POZ, lek. poradni zdrowia psychicznego, lek. medycyny pracy lub psychologa.
d) wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do projektu mieszczący się w 5-10 stenie.

Z udziału w projekcie wykluczone będą osoby które:
a) w ostatnich 12 m-cach korzystały z rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS lub rehabilitacji psychiatrycznej finansowanej ze środków NFZ
b) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
c) na teście PSS-10 przeprowadzonym podczas kwalifikacji do projektu osiągnęły wynik mieszczący się w 1-4 stenie.

Projekt będzie ukierunkowany na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Wykształcenie osób nie będzie wpływało na uczestnictwo w projekcie.
Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn, zapewnia poszanowanie prawa do różnorodności wszystkich osób bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną.

W ramach projektu realizowane będą działania rehabilitacyjne i edukacyjne, tj. 10 warsztatów obejmujących treningi: rozwijania umiejętności psychospołecznych i emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie oraz relaksacyjnych. Treningi umiejętności społecznych mają na celu podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Udział w warsztatach umożliwi wypracowanie skutecznych mechanizmów psychospołecznych nastawionych na modyfikację stylu życia. Treningi pełnią także funkcję zapobiegającą nawrotowi choroby lub zmniejszającą nasilenie dolegliwości odczuwanych w sytuacji choroby oraz zwiększającą motywację do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych
W ramach zadania przeprowadzone zostaną dla zakwalifikowanych uczestników projektu zajęcia modułu warsztatowego obejmującego treningi behawioralne z zakresu: rozwijania
umiejętności psychospołecznych (2 zajęcia po 2 godziny), radzenia sobie ze stresem (2 zajęcia po 2 godziny), rozwijania umiejętności emocjonalnych (2 zajęcia po 2 godziny),
zarządzania sobą w czasie (1 zajęcia po 2 godziny), także trening relaksacyjny (3 zajęcia po min. 45 min). Treningi będą odbywać się w grupach średnio 6 - osobowych.

Pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych i/lub psychiatrycznych (max.12) oraz uzyskania zwrotu kosztów za (max.8) zajęcia aktywności fizycznej wybrane i zrealizowane we wskazanym przez siebie miejscu.

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

plakat stres www

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1
Działania diagnostyczne
Etap 1 – Promocja i informacja o projekcie
sierpień 2019 – wrzesień 2022
Etap 2 – kwalifikacja uczestników do projektu
sierpień 2019 – wrzesień 2022

ZADANIE nr 1 harmonogram     246x0w

Realizacja zadania nr 2
Działania lecznicze – moduł warsztatowy
Etap 1 – zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów
sierpień 2019 – wrzesień 2019
Etap 2 – realizacja warsztatów – treningów behawioralnych
wrzesień 2019 – grudzień 2022
Etap 3 – realizacja warsztatów – treningów relaksacyjnych
wrzesień 2019 – grudzień 2022

Realizacja zadania nr 3
Działania lecznicze – konsultacje indywidualne
Etap 1 – realizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych/psychiatrycznych
wrzesień 2019 – grudzień 2022

Realizacja zadania nr 4
Działania lecznicze – zajęcia aktywności fizycznej
Etap 1 – realizacja zajęć aktywności fizycznej
wrzesień 2019 – grudzień 2022

Realizacja zadania nr 5
Ocena skuteczności programu zdrowotnego
Etap 1 – końcowe indywidualne konsultacje
listopad 2019 – grudzień 2022