Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

dr n. kf. Renata Szczepaniak - p. o. Kierownika Pabianickiego Centrum Rehabilitacji

tel. 42 22 53 827

Sekretariat medyczny - oddziały - 42 22 53 722

Sekretariat medyczny - ambulatorium - 42 22 53 823

            Pabianickie Centrum Rehabilitacji świadczy kompleksowe usługi medyczne

w zakresie rehabilitacji, w tym fizykoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Realizujemy także wizyty domowe.

 

Świadczymy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ, ale także komercyjnie, za pełną odpłatnością.

 

Placówka wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny (m.in. laser mający zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych). Wszystkie komórki organizacyjne wyposażone są obecnie w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii miejscowej oraz masażu leczniczego oraz diagnostyki i terapii funkcjonalnej.

Usługi medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny (58 osób, w tym 4 lekarzy: 1 doktor nauk medycznych i 3 specjalistów rehabilitacji, 26 fizjoterapeutów (w tym 3 specjalistów, 9 magistrów), 2 psychologów, 2 logopedów, terapeuta zajęciowy i 19 pielęgniarek), którzy doskonalili swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach specjalistycznych. Wszyscy pracownicy służą radą, pomocą i troskliwą opieką w trakcie konsultacji i zabiegów. Pabianickie Centrum Rehabilitacji zapewnia komfort zabiegów z szatnią i zapleczem sanitarnym. W pobliżu znajdują się dogodne miejsca parkingowe.

Naszym zadaniem  jest  także  umożliwienie  wspólnego  przebywania  z  Pacjentem  Oddziałów Rehabilitacji  osoby  bliskiej,  towarzyszącej.  Takie rozwiązanie ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu umiejętności sprawowania opieki nad bliską osobą. Sprzyja to poczuciu bezpieczeństwa i komfortu leczenia Pacjenta.

W Pabianickim Centrum Rehabilitacji prowadzone jest również kształcenie specjalizacyjne z zakresu fizjoterapii. Ma ono na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i rozwijanie cech osobowości potrzebnych do prowadzenia kompleksowego procesu rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, fizycznie i przewlekle w celu przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej.
Specjalizacja ma za zadanie pogłębienie umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej i sportu inwalidów oraz zaznajomienie się z aspektami prawnymi kierowania procesem rehabilitacji. Kształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem i kończy egzaminem.

Informacja prasowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

rehabilitacjakomercja

Od 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że: 

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. Narodowy Fundusz zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł.  Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych przeznaczono 225 milionów zł. (to środki pochodzące z rezerwy ogólnej Funduszu). Z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby).

39 mz niepelnosprawni v2 www

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej