Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

  • ciag feprreg rrp lodz ueefs

 

„Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA PDF

OGŁOSZENIE: W zakładce "PRACA" znajdują się  do pobrania zapytania ofertowe oraz rozeznania cenowe dotyczące zatrudnienia personelu w ramach projektu pn. "Świadczenia pielęgnacyjne i opikuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów".

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Numer projektu: RPLD.09.02.02-10-B008/18

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo: łódzkie; powiat: pabianicki; Gmina Pabianice Pabianice-gmina wiejska

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 1 786 680,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 1 607 256,00 zł

opieka dlugoterminowa plakat dobry

Celem szczegółowym RPO WŁ jest "Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie"

Celem głównym projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (tylko usługi zdrowotne) w formie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej

O projekcie:
Działania skierowane będą do osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze powiatu pabianickiego. Zapewnione zostaną czynności związane z długoterminową opieką domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa dla osób, które otrzymały 60 pkt. lub mniej w sakli Barthel – w tym zakresie projekt obejmie 30 osób. Ponadto realizowane będzie wsparcie psychologiczne opiekunów, w szczególności członków rodzin osób niesamodzielnych – 5 osób.
Skrócony opis:
Beneficjent w ramach programu podejmie działania:

  • ukierunkowane na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i/lub niepełnosprawnych,
  • służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz
  • zapewniające wsparcie psychologiczne dla członków rodzin sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

Uczestnikami będą osoby fizyczne zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM tj.: pow. pabianickiego. Działania skierowane będą do osób, które otrzymały 60 pkt. lub mniej w skali Barthel (dla osób do 40 pkt. zaplanowano 15 miejsc), a także obejmą wsparcie psychologiczne dla
opiekunów faktycznych, (co będzie stanowić odpowiedź na potrzeby i deficyty u opiekunów osób niesamodzielnych w związku z pełnioną przez nich rolą). Wsparciem zostanie objętych 30 osób w tym 60% kobiet (18 os.) i 40% mężczyzn (12 os.) oraz 15% rodzin osób niesamodzielnych (min. 5 opiekunów: 3 kobiety i 2 mężczyzn).

Planowane efekty:
Kompleksowe działania personelu medycznego udzielane przez pielęgniarki, opiekunów medycznych, terapeutów i in. zapewni przygotowanie osoby niesamodzielnej i jego rodziny, opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji, w tym ukształtuje umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością, edukację zdrowotną pacjenta oraz jego rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dotyczących samodzielnego funkcjonowania w domu.
Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy przekonania.

 

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1:

Długoterminowa domowa opieka medyczna nad osoba niesamodzielną
Etap 1: rekrutacja uczestników odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2018 r.
Etap 2: długoterminowa opieka domowa rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.
Etap 3: Zapewnienie materiałów do długoterminowej opieki pielęgniarskiej rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.

Uczestnicy indywidualni - HARMONOGRAMY

 wrzesień 2019          246x0w

 

Realizacja zadania nr 2:

Wsparcie psychologiczne dla opiekunów
Etap 1: rekrutacja uczestników odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2018 r.
Etap 2: Wsparcie psychologiczne dla opiekunów rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.

REALIZACJA zadania nr 2  Harmonogram   246x0w

Kontakt:

Kierownik Projektu - tel. 42 22 53 732
Biuro Projektu 
Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, Sekretariat Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego, budynek 1A, 3 piętro - tel. 42 22 53 732
Administracja Projektu
Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540 

 Dokumentacja Projektu: skierowanie oraz  pozostałe załączniki dostępne będą do pobrania oraz w Biurze projektu od dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Aplikacje do projektu można składać od  początku września. Wcześniejsze wnioski nie bedą przyjmowane.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie       246x0w
 2.  Skierowanie  246x0w
 3.  Skala Barthel  246x0w
 4.  Ankieta rekrutacyjna  246x0w
 5.  Oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia  246x0w
 6.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie  246x0w
 7.  Oświadczenie uczestnika projektu  246x0w
8  Umowa uczestnictwa w projekcie  246x0w

 

 Harmonogram projektu

styczeń 2020

Fizjoterapeuci 246x0w 
 Logopeda  246x0w
 Opiekun med.  246x0w
 Pielęgniarki  246x0w
 Psycholog  246x0w
 Terapeuta  246x0w

 

Luty 2020

 Fizjoterapeuci  246x0w
Logopeda  246x0w
 Opiekun med.  246x0w
 Pielęgniarki  246x0w
 Psycholog  246x0w
 Terapeuta  246x0w