Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

  • ciag feprreg rrp lodz ueefs

 

„Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

 

OGŁOSZENIE: W zakładce "PRACA" znajdują się  do pobrania zapytania ofertowe oraz rozeznania cenowe dotyczące zatrudnienia personelu w ramach projektu pn. "Świadczenia pielęgnacyjne i opikuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów".

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Numer projektu: RPLD.09.02.02-10-B008/18

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo: łódzkie; powiat: pabianicki; Gmina Pabianice Pabianice-gmina wiejska

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 1 786 680,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 1 607 256,00 zł

opieka dlugoterminowa plakat dobry

Celem szczegółowym RPO WŁ jest "Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie"

Celem głównym projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (tylko usługi zdrowotne) w formie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej

O projekcie:
Działania skierowane będą do osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze powiatu pabianickiego. Zapewnione zostaną czynności związane z długoterminową opieką domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa dla osób, które otrzymały 60 pkt. lub mniej w sakli Barthel – w tym zakresie projekt obejmie 30 osób. Ponadto realizowane będzie wsparcie psychologiczne opiekunów, w szczególności członków rodzin osób niesamodzielnych – 5 osób.
Skrócony opis:
Beneficjent w ramach programu podejmie działania:

  • ukierunkowane na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i/lub niepełnosprawnych,
  • służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz
  • zapewniające wsparcie psychologiczne dla członków rodzin sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

Uczestnikami będą osoby fizyczne zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM tj.: pow. pabianickiego. Działania skierowane będą do osób, które otrzymały 60 pkt. lub mniej w skali Barthel (dla osób do 40 pkt. zaplanowano 15 miejsc), a także obejmą wsparcie psychologiczne dla
opiekunów faktycznych, (co będzie stanowić odpowiedź na potrzeby i deficyty u opiekunów osób niesamodzielnych w związku z pełnioną przez nich rolą). Wsparciem zostanie objętych 30 osób w tym 60% kobiet (18 os.) i 40% mężczyzn (12 os.) oraz 15% rodzin osób niesamodzielnych (min. 5 opiekunów: 3 kobiety i 2 mężczyzn).

Planowane efekty:
Kompleksowe działania personelu medycznego udzielane przez pielęgniarki, opiekunów medycznych, terapeutów i in. zapewni przygotowanie osoby niesamodzielnej i jego rodziny, opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji, w tym ukształtuje umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością, edukację zdrowotną pacjenta oraz jego rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dotyczących samodzielnego funkcjonowania w domu.
Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy przekonania.

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1:

Długoterminowa domowa opieka medyczna nad osoba niesamodzielną
Etap 1: rekrutacja uczestników odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2018 r.
Etap 2: długoterminowa opieka domowa rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.
Etap 3: Zapewnienie materiałów do długoterminowej opieki pielęgniarskiej rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.

Realizacja zadania nr 2:

Wsparcie psychologiczne dla opiekunów
Etap 1: rekrutacja uczestników odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2018 r.
Etap 2: Wsparcie psychologiczne dla opiekunów rozpocznie się w miesiącu październiku 2018 r. i potrwa do końca czerwca 2020 r.

Kontakt:

Kierownik Projektu - tel. 42 22 53 732
Biuro Projektu 
Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, Sekretariat Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego, budynek 1A, 3 piętro - tel. 42 22 53 732
Administracja Projektu
Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540 

 Dokumentacja Projektu: skierowanie oraz  pozostałe załączniki dostępne będą do pobrania oraz w Biurze projektu od dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Aplikacje do projektu można składać od  początku września. Wcześniejsze wnioski nie bedą przyjmowane.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie       246x0w
 2.  Skierowanie  246x0w
 3.  Skala Barthel  246x0w
 4.  Ankieta rekrutacyjna  246x0w
 5.  Oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia  246x0w
 6.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie  246x0w
 7.  Oświadczenie uczestnika projektu  246x0w