Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pielęgniarka koordynująca pracę pielęgniarek szkolnych - Marzena Kulicka

 

Pielęgniarki szkolne są jedynymi fachowymi pracownikami z przygotowaniem medycznym pracującymi w szkołach, gdzie pełnią główną rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami odpowiadają za kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami oraz pełnią rolę rzecznika zdrowia w szkole, doradcy i konsultanta medycznego dyrektora szkoły i nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Nasze gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej działają w następujących szkołach na terenie miasta Pabianic:

 • Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
 • I i II Liceum Ogólnokształcącym,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących a`Paulo,
 • Zespole Szkół Prywatnych "HEUREKA".

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.

Ponadto, zgodnie z nazwą, istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego.

Do zadań pielęgniarki szkolnej należą:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta,
 • przygotowywanie profilaktycznych badań lekarskich oraz ich analiza; przekazywanie informacji kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; pomoc w powiadamianiu rodziców (opiekunów) ucznia w przypadkach wymagających udzielenia pomocy lekarskiej,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia; czynny udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 • współpraca z dyrekcją szkoły i Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w tworzeniu w szkołach środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników kadry pedagogicznej - doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
 • sprawowanie, odpowiedniej do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej) zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonywania w trakcie pobytu ucznia w szkole.