Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem zamówienia są : " Dostawy tuszy i tonerów dla PCM Sp.z.o.o. " znak sprawy: 5/ZP/TP1/D/22

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ + załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty