Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

  1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejświadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnejświadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na leczenie dziecka w zakresie usług stomatologicznych
  5. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy PCM Sp. z o.o.
  6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach
  7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  8. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  9. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  10. Wywiad pielegniarski i zaświadczenie lekarskie
  11. Oświadczenie
  12. Osoba / Opiekun do kontaktu
  13. Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  14. Karta Oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczego / przebywającego w Zakładzie Opiekuńczym
  15. Wykaz czynności, które mogą wykonywać krewni lub osoby wskazane przez pacjenta, w procesie opieki nad pacjentem, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego
  16. Upoważnienie do odbioru wyniku RTG/USG/TK
  17. Ankieta satysfakcji pacjenta hospitalizowanego
  18. Ankieta satysfakcji pacjenta przychodni POZ i specjalistycznej
  19. Informacja dla Pacjentów przyjmowanych do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej