Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejświadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnejświadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na leczenie dziecka w zakresie usług stomatologicznych
 5. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy PCM Sp. z o.o.
 6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach
 7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 8. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 9. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 10. Wywiad pielegniarski i zaświadczenie lekarskie
 11. Oświadczenie
 12. Osoba / Opiekun do kontaktu
 13. Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 14. Karta Oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczego / przebywającego w Zakładzie Opiekuńczym
 15. Wykaz czynności, które mogą wykonywać krewni lub osoby wskazane przez pacjenta, w procesie opieki nad pacjentem, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego
 16. Upoważnienie do odbioru wyniku RTG/USG/TK
 17. Ankieta satysfakcji pacjenta hospitalizowanego
 18. Ankieta satysfakcji pacjenta przychodni POZ i specjalistycznej
 19. Informacja dla Pacjentów przyjmowanych do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej