Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs

 

 

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zachęca do korzystania z usług medyczno – opiekuńczych w standardzie DDOM II w ramach trwałości projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18 pn. "Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach".

 

Szanowni Państwo!

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. oferuje świadczenia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Świadczenia te są kierowane do osób, które potrzebują opieki medycznej, szczególnie w zakresie rehabilitacji (decydujące kryterium – Skala Barthel od 40 do 65 pkt). Świadczenia mają formę dziennego pobytu, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

W ramach powyższych świadczeń oferujemy:

 • badania lekarskie – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz rehabilitacji
 • badania pielęgniarskie wraz z opieką medyczną
 • rehabilitację
 • terapię zajęciową

Szczegóły do uzgodnienia w trakcie kontaktu telefonicznego

W przypadku chęci skorzystania z tego typu usługi prosimy o kontakt pod numer telefonu:

42/2253540 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyżej wymienione świadczenia są oferowane od 01 listopada 2021 roku. 

Niniejsze działania podejmowane są w związku z okresem trwałości projektu Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Świadczenia powyższe będą oferowane w podmiocie przez cały okres trwałości ww. projektu. 

 

Dodano w dniu 03 marca 2022 roku 

 

 

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Tytuł:   Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach

Numer projektu:  RPLD.09.02.01-10-E018/18

Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-07-31

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie; powiat pabianicki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu1 576 428,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania  -  1 418 784,30 zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w strukturach PCM sp z o. o. w Pabianicach.

O projekcie:

Działania skierowane będą do osób zamieszkujących pow. pabianicki. DDOM zapewni swoim uczestnikom opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Podstawowe świadczenia obejmą: opiekę pielęgniarską w tym edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji; doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów med., usprawnienia ruchowe, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. W zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Pacjentom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z i do miejsca zamieszkania.

DDOM plakat

Dla kogo DDOM: 

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci: 

- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

- osoby o skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 punktów;

- osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pacjenci będą przyjmowani do DDOM na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2). 

Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Beneficjent obejmie projektem 68 osób w tym 45 kobiet i 23 mężczyzn.  W DDOM równocześnie będzie mogło przebywać 10 pacjentów.

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne)

W pierwszym miesiącu, zaleca się, aby pacjenci przebywali w domu opieki medycznej  przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 h dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość świadczeń może być stopniowa zmniejszona w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 h dziennie. 

Kwalifikacja zgłoszeń i ich ocena dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną.

Etapy rekrutacji:

 1. Dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu dokumentacji rekrutacyjnej (skierowanie i karta oceny stanu klinicznego) – dokumenty może dostarczyć rodzina/opiekun oprawny lub pacjent.
 2. Ocena spełnienia przez przyszłego pacjenta warunków formalnych dokonywana będzie na bieżąco-ok 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku uchybień, braków będzie istniała możliwość uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Rozpatrzenie dostarczonej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w ciągu ok. 4 dni roboczych po akceptacji dokumentacji formalnej.
 4. O przyjęciu do DDOM będziemy informować telefonicznie/mailowo/lub osobiście w Biurze Projektu w ciągu ok. 2 dni roboczych od kwalifikacji
 5. Podpisanie przez pacjenta umowy  i Regulaminu pobytu w DDOM nastąpi ok 3 dni robocze od powiadomienia o przyjęciu.

Pacjenci będą przyjmowani do DDOM niezależnie od statusu zawodowego, wykształcenia, płci i rodzaju niepełnosprawności z zachowaniem równości szans 

Harmonogram realizacji projektu 

1 zadanie: Realizacja świadczeń dla pacjentów DDOM

Etap 1 - Kwalifikacja uczestników 01.06.2019 – 31.03.2021 r.

Etap 2 - Realizacja wsparcia w DDOM  01.07.2019 – 31.07.2021 r.

 2 zadanie: Doposażenie utworzonego DDOM

Etap 1 - Wybór dostawców i wykonawców 01.04.2019 – 31.05.2019 r.

Etap 2 - Dostawy środków trwałych 01.05.2019 – 30.06.2019 r.

Etap 3 - Adaptacja pomieszczeń 01.05.2019 – 30.06.2019 r.

3 zadanie: Działania edukacyjne

Etap 1 - Wydruk poradnika  01.06.2019 – 30.06.2019 r.

Etap 2 - Przekazanie materiału edukacyjnego pacjentom/opiekunom  01.07.2019 – 31.07.2021 r.

Realizacja projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68; Pabianickie Centrum Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji,  budynek 1 B, I piętro. 

Buiro projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

Wzory skierowań będą dostępne pod koniec maja 2019 r. dostępne u lekarzy POZ, lekarzy szpitalnych oraz na stronie www.pcmnzoz.pl

Szczegółowy harmonogram projektu 1.07 - 31.08.2019 adobe pdf logo

 Szczegółowy harmonogram projektu wrzesień 2019      adobe pdf logo

  Szczegółowy harmonogram projektu październik 2019 adobe pdf logo

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Organizacyjny DDOM  

adobe pdf logo

 Załącznik nr 1 Skierowanie do DDOM  

adobe pdf logo

  Załącznik nr 2 Karta Oceny wg Skali Barthel  

adobe pdf logo

  Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku wyłączenia  

adobe pdf logo

  Załącznik nr 4 Zgoda rodziny o współpracy  

adobe pdf logo