Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

FEWER RP UEEFS 1 1024x139

Tytuł projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Numer projektu: POWR.05.02.00-00.0001/20

 

Grantobiorca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Całkowita wartość grantu – 203 466,00 zł

Grant finansowany jest z następujących źródeł:
- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
- ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Otrzymany przez PCM Sp. z o.o. grant w wysokości 203 466,00 zł zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych pracujących w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski parter, pok. 0020 – tel. 42 22 53 540

 20210727092146011 0001