Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

FEWER RP UEEFS 1 1024x139

Tytuł projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Numer projektu: POWR.05.02.00-00.0001/20

 

Grantobiorca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Całkowita wartość grantu 170 446,16 zł

Wkład funduszy Europejskich 170 446,16 zł

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jes grantobiorcą projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Otrzymany przez PCM Sp.  z o.o. grant w wysokości 170 446,16 zł składa się z części finansowej przeznaczonej na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających pracujących w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz z części finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL

Biuro projektu:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

plakat proj