Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs


„Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

OGŁOSZENIE: W zakładce "PRACA" znajdują się  do pobrania zapytania ofertowe dotyczące zatrudnienia personelu w ramach projektu.

 Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 31.12.2020 r.
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, w tym powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński oraz łódzki wschodni
Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-D002/18
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 1 720 572,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 1 548 514,80 zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”.
Celem głównym projektu jest wdrożenie programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020.

O projekcie

Projekt jest skierowany do dzieci, które w latach 2018/2019 i 2019/2020 będą uczniami
I klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie podregionu łódzkiego wraz z ich otoczeniem tj. rodzicami/opiekunami prawnymi oraz pielęgniarkami i higienistkami szkolnymi.
Projekt zakłada objęcie swym zasięgiem podregion Łódzki według klasyfikacji NTS3: obejmujący powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki. Projekt obejmie swymi działaniami w szczególności: szkolenie dla pielęgniarek/higienistek szkolnych
ze szkół uczestniczących w Programie; spotkania edukacyjno informacyjne; zajęcia edukacyjne; badania przesiewowe obejmujące: badanie przesiewowe słuchu, badanie przesiewowe mowy; terapię logopedyczną dla dzieci ze zidentyfikowanymi objawami zaburzeń mowy. Okres realizacji projektu obejmie okres III kwartał 2018 – III kwartał 2020 a działania merytoryczne adresowane bezpośrednio do dzieci będą realizowane
z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020. W ramach projektu wsparciem objęte zostanie otoczenie uczniów klas I, tj.: rodzice / opiekunowie prawni oraz wychowawcy I klas szkół podst. – w zakresie działań edukacyjnych, pielęgniarki/higienistki szkolne – w zakresie działań informacyjno szkoleniowych.
Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone będą dzieci: objęte specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu finansowaną z NFZ oraz objęte stałą opieką logopedyczną finansowaną z NFZ.

Planowane efekty:
Zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń mowy, podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców, wychowawców i uczniów.

mowa such plakat dobry

Harmonogram realizacji projektu:

Realizacja zadania nr 1

BADANIA PRZESIEWOWE
Etap 1 - organizacja i ustalenie harmonogramu badań
listopad 2018 i listopad 2019
Etap 2 - realizacja badań przesiewowych
od listopada 2018 do kwietnia 2019 i od listopada 2019 do kwietnia 2020

Realizacja zadania nr 2 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Etap 1 - organizacja i ustalenie harmonogramu realizacji terapii logopedycznej
styczeń - marzec 2019 i Styczeń - marzec 2020
Etap 2 - realizacja terapii logopedycznej
luty - czerwiec 2019 i Luty - czerwiec 2020
Etap 3 – zakup pomocy logopedycznych
sierpień – październik 2018

Realizacja zadania nr 3 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZKOLENIA
Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów
sierpień – październik 2018
Etap 2 – organizacja i ustalenie harmonogramu spotkań
wrzesień – październik 2018 oraz wrzesień – październik 2019
Etap 3 – realizacja spotkań edukacyjnych
październik - grudzień 2018 oraz październik - grudzień 2019

Realizacja zadania nr 4

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dla uczniów
wrzesień – październik 2018
Etap 2 – organizacja i ustalenie harmonogramu spotkań
październik - listopad 2018 oraz październik - listopad 2019
Etap 3 – realizacja spotkań edukacyjnych
styczeń - marzec 2019 oraz październik 2019 - styczeń 2020

Realizacja zadania nr 5 

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK SZKOLNYCH/HIGIENISTEK SZKOLNYCH
Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów informacyjno - szkoleniowych
sierpień - wrzesień 2018
Etap 2 – rekrutacja uczestników szkoleń
sierpień - wrzesień 2018
Etap 3 – realizacja szkoleń
wrzesień – listopad 2018

Biuro projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540 

Harmonogram projektu

„Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

BADANIA SŁUCHU/ MAJ 2019

DATA

GODZINA

SZKOŁA

07.05.2019r.

8.00 i 11.40

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach

08.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa
w Wodzinie Prywatnym

14.05.2019r.

8.30

Szkoła Podstawowa
 w Bełdowie

15.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Konstantynowie Łódzkim

17.05.2019r.

7.30

Szkoła Podstawowa nr 4
 w Aleksandrowie Łódzkim

21.05.2019r.

8.25

Szkoła Podstawowa w Rąbieniu

22.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa nr 3
w Aleksandrowie Łódzkim

22.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa w Bogdance

28.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa w Parzęczewie

29.05.2019r.

8.00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

 

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK/HIGIENISTEK SZKOLNYCH/ MAJ 2019

10.05.2019r. od 9.00 Przychodnia Rejonowa w Brzezinach

Bohaterów Warszawy 1
95-060 Brzeziny
woj. łódzkie

 

Harmonogram realizacji zadania nr 3 - wrzesień 2019 -  246x0w

Harmonogram realizacji zadania nr 1 - wrzesień 2019 -   246x0w