Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik: dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska

Telefony:

42 22 53 841 – Kierownik

42 22 53 842 – Technicy

42 22 53 843 – Magazyn medyczny  

Apteka działa w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, GMP (Good Manufacturing Practice), wytyczne inspekcji farmaceutycznej PIC/S, Rezolucję Rady Europy (Rezolucja Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1, standardy jakościowe w farmacji onkologicznej, standardy jakościowe żywienia pozajelitowego oraz procedury i instrukcje wewnętrzne.

Świadczy następujące usługi dla oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala:

  • organizuje zaopatrzenie i zapatruje oddziały i komórki organizacyjne w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne,
  • wykonuje leki recepturowe,
  • współuczestniczy w gospodarce lekami i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • ustala procedury dotyczące obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Szpitala,
  • monitoruje działania niepożądane leków,
  • sprawuje nadzór nad prowadzeniem apteczek oddziałowych,
  • współpracuje z personelem medycznym Szpitala w celu podejmowania bezpiecznych i właściwych decyzji terapeutycznych,
  • wycofuje leki i wyroby medyczne ze stosowania zgodnie z Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.

Działalność Apteki pod względem merytorycznym podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego, a leki wykonane w naszej Aptece podlegają badaniom kontrolnym.