Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik: mgr farm. Dorota Mikołajewska 

Telefony:

42 22 53 841 – Kierownik

42 22 53 842 – Technicy

42 22 53 843 – Magazyn medyczny  

logo Apteka

Apteka działa w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, GMP (Good Manufacturing Practice), wytyczne inspekcji farmaceutycznej PIC/S, Rezolucję Rady Europy (Rezolucja Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1, standardy jakościowe w farmacji onkologicznej, standardy jakościowe żywienia pozajelitowego oraz procedury i instrukcje wewnętrzne.

Świadczy następujące usługi dla oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala:

  • organizuje zaopatrzenie i zapatruje oddziały i komórki organizacyjne w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne,
  • wykonuje leki recepturowe,
  • współuczestniczy w gospodarce lekami i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • ustala procedury dotyczące obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Szpitala,
  • monitoruje działania niepożądane leków,
  • sprawuje nadzór nad prowadzeniem apteczek oddziałowych,
  • współpracuje z personelem medycznym Szpitala w celu podejmowania bezpiecznych i właściwych decyzji terapeutycznych,
  • wycofuje leki i wyroby medyczne ze stosowania zgodnie z Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.

Działalność Apteki pod względem merytorycznym podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego, a leki wykonane w naszej Aptece podlegają badaniom kontrolnym.

Działania podjęte w Aptece szpitalnej w latach 2018-19 majace na celu usprawnienie i zoptymalizowanie pracy:
• komunikacja między oddziałami a apteką - utworzono w Szpitalnym Serwisie Informacyjno – Komunikacyjnym zakładkę KOMUNIKATY
- znajdują się w zakładce m.in.: istotne informacje dot. produktów leczniczych, wycofania wstrzymania leków, interakcje, komunikaty om szkoleniach, harmonogram kontroli apteczek oddziałowych
• wprowadzenie dostrzykiwań do żywienia pozajelitowego w boksie aseptycznym
- apteka suplementuje worki do żywienia pozajelitowego dla pacjentów PCM
• działalność edukacyjna dla pacjentów i personelu medycznego
- eventy, ulotki, broszury, artykuły, szkolenia wewnętrzne, akademia młodego farmaceuty
• serializacja leków i realizacja dyrektywy antyfałszywkowej
- 9 lutego 2019 r. – od tego dnia przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych niepowtarzalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia opakowania przed otwarciem.
Wprowadzone nowości, w połączeniu z systemem baz gromadzącym informacje o produktach leczniczych z terenu Unii Europejskiej, mają za zadanie przeciwdziałać obecności sfałszowanych produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji.
Od tego dnia farmaceuci PCM prowadzą weryfikację autentyczności produktów oraz identyfikację opakowań jednostkowych.
• Realizacja założeń Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ZSMOPL
- sprawozdawczość z obrotu produktem leczniczym do Ministerstwa Zdrowia

• praktyki zawodowe
- w 2018 i 2019 roku w aptece szpitalnej PCM kształciło się 6 studentów czwartego roku farmacji

1 strona ulotki FARMAKOTERAPIA

2 strona ulotki FARMAKOTERAPIA