Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

logo

 Dostępność Plus dla zdrowia

Projekt Pabianickiego Centrum Medycznego

pn. Dostępność Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

 

Grantobiorca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: Dostępność Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 2022-09-01 do 2023-06-30      
Numer umowy:UM.SZP.W-4956.2022-00/2063/502          

Wartość projektu
Całkowita wartość Grantu  1 927 661,89 zł

Wkład funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania1 927 661,89 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. poprzez inwestycje budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych i szkolenia personelu.

 

Opis przedsięwzięcia zgodnie z zadaniami zaplanowanymi
w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia

Inwestycja w poprawę dostępności infrastruktury technicznej Szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami, wpłynie pozytywnie na poprawę warunków, w których udzielane są świadczenia oraz na jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Poprzez zastosowanie zaleceń dokumentu „Standard Dostępności Szpitala” w przychodni zwiększy się jakość i wygoda świadczenia, zarządzania i organizacji usług powiązanych z diagnozą, leczeniem i opieką zdrowotną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1) Komponent architektoniczny W ramach tego działania zostaną wymienione 2 dźwigi osobowe (w istniejących szybach). Zakupione zostaną krzesła do poczekalni, regulowane leżanki oraz krzesła transportowo-ratownicze do ewakuacji osób o szczególnych potrzebach.

2) Komponent cyfrowy W ramach tego działania zostanie dokonana modernizacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. strona WWW, wykupiony zostanie abonament na tłumacza migowego, zakupiona drukarka do Braille”a oraz przeszkolona zostanie  kadra szpitala w zakresie kompetencji cyfrowych.

3) Komponent informacyjno –komunikacyjny W ramach tego działania zostanie przede wszystkim zakupiony sprzęt medyczny dla osób o szczególnych potrzebach. Będą to min. pulsoksymetry, wagi, przenośne aparaty EKG, fotele ginekologiczne, łóżka    bariatryczne, aparatu KTG. Zostaną również przeprowadzone szkolenia dla kadry szpitala z języka migowego oraz z zakresu wdrażania, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności Szpitala. Nawiązana zostanie współpraca z NGO, zakupione mapy tyflograficzne zewnętrzne i wewnętrzna, przenośne pętle indukcyjne oraz oznaczenia identyfikujące personel szpitala.

Osiągnięcie celu projektu Dostępność Plus dla zdrowia nastąpi poprzez:

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na poprawę warunków przyjęć pacjentów ze szczególnymi potrzebami w placówce, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz na jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Planowane inwestycje budowlane zlikwidują pozostałe bariery architektoniczne i  usuną przeszkody komunikacyjne. Wykonane prace przyczynią się do poprawy komunikacji. Zastosowanie zakupionego sprzętu medycznego zwiększy kompleksowość wykonywanych usług, poprawiając jakość świadczeń, zarządzania i organizację usług.

Zakup wyposażenia przenośnego zwiększy efektywność wizyt domowych, pacjent będzie miał możliwość szybkiej diagnozy. Inwestycje w zakresie cyfrowym usprawnią komunikację i obsługę oraz poprawią jakość monitoringu stanu zdrowia pacjentów wymagających większej uwagi. Ponadto stosowanie elektronicznych skierowań i rozwiązań informatycznych pozwoli na konsolidację wyników badań poprzez system informatyczny.

Założone działania wpłyną pozytywnie na poprawę czynności organizacyjnych pracowników, a także kosztach druku i magazynowania dokumentacji. Zadania w obszarze komunikacji związanej z dostosowaniem szpitala do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami pozwolą zmienić podejście i uwrażliwić personel przychodni na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami oraz poszerzyć kompetencje społeczne i komunikacyjne personelu. Szpital planuje nawiązać współpracę z fundacją wspierającą osoby niepełnosprawne, pracownicy takiej fundacji mogą przekazać wiele cennych uwag i doświadczeń w zakresie ważnych aspektów opieki i przeprowadzenia procesów badań lekarskich osób niepełnosprawnych. Reasumując realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia obsługi liczby osób ze szczególnymi potrzebami objętych opieką zdrowia w ramach usług świadczonych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 – Raport z audytu wstępnego

Załącznik nr 2 - Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia