Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Dni Spirometrii 2019 odbędą się w dniach  7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

plakat spirometria 2019

Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.  W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodajemy kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP.
Wcześnie rozpoznana astma lub POCHP pozwala na normalne życie z chorobą. Późno rozpoznana POCHP skraca życie o 10-15 lat. Nie traćmy czasu – wykonajmy spirometrię.

Pabianickie Centrum Medyczne zarejestrowało dla Państwa termin 8 października 2019 roku. Badania przeprowadzane bedą w Poradni Alergologiczne dla Dzieci, gabinet 116D; w godzinach 12.00 - 16.30.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 22 53 855. Realizacja akcji odbywa się zgodnie z regulaminem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astme, Alergię i POChP.

Spirometria - jak się przygotować

Spirometria umożliwia ocenienie pracy oraz pojemności płuc. Lekarze zalecają ją wszystkim palaczom. To badanie bezbolesne, które nie wymaga szczególnego przygotowania, a jednocześnie jest niezbędne do rozpoznania oraz kontrolowania chorób obturacyjnych, takich jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz chorób śródmiąższowych (sarkoidoza, zwłóknienie płuc). Test polega na nabieraniu, a następnie wydmuchiwaniu powietrza we właściwym momencie oraz w odpowiedni sposób.

Przed spirometrią:

  • Nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4 godziny, a najlepiej przez dobę).
  • Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
  • Przez 2 godziny przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
  • Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
  • Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych. Jest to potrzebne tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela. Podczas ustalania terminu badania rejestratorka powinna poinformować pacjenta o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela.

Spirometria - przeciwwskazania

Kto nie powinien wykonywać tego badania?

  • Osoby, u których rozpoznano tętniaka aorty albo tętnicy mózgowej.
  • Pacjenci po przebytej niedawno operacji okulistycznej.
  • Pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki.
  • Osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.

Spirometria - jak wygląda badanie

Spirometrię wykonuje się w pozycji siedzącej. Wargami trzeba objąć prawidłowo ustnik aparatu i dokładnie wykonywać polecenia technika prowadzącego badanie.
Początkowo oddychamy spokojnie. Następnie na dany znak nabieramy maksymalnie głęboko powietrza i wykonujemy jak najmocniejszy i najszybszy wydech. Największa trudność to kontynuacja wydechu jak najdłużej, mimo wrażenia, że w płucach nie ma już w ogóle powietrza. Dopiero na znak dany przez technika można przestać wydychać powietrze.
Próbę zwykle powtarza się 3 razy, raz za razem, a uzyskane wyniki powinny być podobne - jest to jeden z wyznaczników prawidłowo wykonanej spirometrii.

Jakość wykonania spirometrii ocenia lekarz. Wyniki są przedstawione w postaci liczbowej, a ponadto zwykle również w postaci wykresów. Najczęściej stosuje się tzw. krzywą przepływ - objętość. Jest to wykres, w którym na osi pionowej zaznaczony jest przepływ, a na poziomej - objętość wdychanego i wydychanego powietrza. Krzywa ma charakterystyczny kształt, którego ocena ułatwia interpretację badania. Parametrem, którego używa się najczęściej, jest FEV1. U każdego człowieka, w miarę starzenia się organizmu, czynność płuc stale się zmniejsza.

Tempo spadku czynności płuc wynosi około 30-40 ml/rok. Palenie tytoniu powoduje m.in. znaczne przyspieszenie tempa spadku FEV1.

Spirometria - wyniki, parametry, normy

    FEV1 – nasilona pierwszosekundowa objętość wydechowa (powszechnie używany skrót FEV1 pochodzi od angielskiego określenia forced  expiratory volume in one second). Jest to objętość powietrza, którą wydmuchuje się z płuc podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu. Zależy ona od wielkości płuc (czyli od tzw. pojemności życiowej) oraz od drożności dróg oddechowych. Zwężenie oskrzeli u chorego z napadem astmy albo z astmą słabo kontrolowaną ogranicza przepływ powietrza w czasie wydechu i powoduje zmniejszenie FEV1.
    FVC – nasilona pojemność życiowa (od angielskiej nazwy forced vital capacity); jest to ilość powietrza wydmuchiwana, począwszy od
najgłębszego wdechu, aż do maksymalnego wydechu. Zależy ona również od wielkości płuc, a także (podobnie jak FEV1) od wysiłku włożonego w badanie.
    FEV1/FVC – tzw. test Tiffeneau; jest to iloraz FEV1 i FVC. Pozwala ocenić, czy zaburzenia obserwowane w spirometrii są wynikiem zwężenia oskrzeli (obturacji, wówczas wynik jest niski) albo czy zaburzenia są wynikiem zmniejszenia objętości płuc (wówczas wynik jest prawidłowy lub zwiększony). W celu potwierdzenia wyniku testu trzeba wykonać tzw. pletyzmografię.
    MEF albo FEF 25, 50 i 75 to wskaźniki, które pozwalają na ocenę przepływu powierza w drobnych oskrzelach. FEV1 i FVC to wskaźniki objętościowe (wynik podaje się w litrach), a MEF i FEF to wskaźniki przepływowe – wynik jest podawany w litrach na sekundę. Zmniejszenie wartości MEF bez zmiany pozostałych wskaźników spirometrycznych u pacjentów, u których pozostałe parametry czynności płuc są prawidłowe, nie zawsze świadczy o chorobie i może także występować u osób zdrowych.
    PEF – szczytowy przepływ wydechowy (peak expiratory flow); to największy przepływ, jaki da się uzyskać, wydmuchując powietrze z płuc. Do samodzielnego pomiaru PEF można używać pikflometru – prostego urządzenia służącego pacjentom do samokontroli astmy. Wprawdzie pomiar
PEF za pomocą spirometru jest dokładniejszy, ale parametr ten nie jest tak dokładny jak FEV1, dlatego do oceny spirometrii jest mniej ważny.
Wyniki w postaci liczbowej są podawane jako wartości bezwzględne (objętości w litrach, a przepływ w litrach/minutę) oraz w odniesieniu do wartości prawidłowych dla osoby danej rasy, płci i wzrostu (tzw. wartości należnych). Zwyczajowo wynik podawano w odsetkach wartości należnej, np. FEV1 2,6 litra, 68% wartości należnej (zwykle stosuje się skrót wn.). Za wynik prawidłowy przyjmuje się wówczas wartości większe niż 80% wn.
Inną metodą odniesienia wyniku do wartości referencyjnych jest podawanie tzw. reszt standaryzowanych (określanych skrótem SR z ang. standarized residuals). Wartości nieprawidłowe to wartości poniżej –1,645 reszt standaryzowanych. Podobną metodą jest podawanie wyniku w percentylach. W tym przypadku za wynik prawidłowy przyjmuje się wartości powyżej 5 percentyla.