Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

 ciagPOWERiUEkolor

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

 

UWAGA: Dokumenty do pobrania znajdują się na dole artykułu oraz w zakładce "Dla Pacjenta /Dokumenty do pobrania"

INFORMACJA: W zakładce "PRACA" znajdują się  do pobrania zapytania ofertowe oraz rozeznania aplikacyjne dotyczące zatrudnienia personelu Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach” (o numerze POWR.05.02.00-00-0106/15)

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
to kwota 842 800,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie łódzkim w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym w szczególności osobami w wieku 65+) poprzez działanie Dziennego Domu Opieki Medycznej utworzonego w PCM Sp. z o.o. w Pabianicach oferującego kompleksowe, efektywne kosztowo, wysokiej jakości świadczenia zdrowotne.
Planowane efekty to:
1. utworzenie 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi
2. pozytywna ocena funkcjonowania opieki medycznej w DDOM
3. poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Grupę docelową naszego projektu stanowią:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej i/lub pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;
  • osoby o skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 punktów;
  • osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • osoby z grupy wiekowej 65+ zamieszkujące teren województwa łódzkiego

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie uruchomiony 1 września 2016 r. na okres 21 miesięcy tj. do 31.05.2018 r.

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia projektu.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie uruchomiony 1 września 2016 r. na okres 23 miesięcy tj. do 31.07.2018 r.

Długość pobytu pacjenta ustalana będzie indywidualnie (od 30 do 120 dni roboczych)
w pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą przez 5 dni w tygodniu przez 8 - 10 h dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość świadczeń może być zmniejszona w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta (nie mniej jednak niż 4 h dziennie)
Pacjenci będą przyjmowani do DDOM na podstawie dokumentacji medycznej: skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).
Uprawnionymi do wydawania w/w dokumentów są:
1. lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej – dla osób, które w ciągu 12 m-cy miały udzielone świadczenia szpitalne,
2. lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu – dla osób bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.

Kwalifikacja zgłoszeń i ich ocena dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną.
Etapy rekrutacji:
1. Dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu dokumentacji przyszłego pacjenta, w tym dokumentacji rekrutacyjnej (karta zgłoszenia zawierająca min. oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dokumentacji medycznej, stanie zdrowia) oraz dokumentacji medycznej (skierowanie i karta oceny stanu klinicznego) – dokumenty może dostarczyć rodzina/opiekun oprawny lub pacjent.
2. Ocena spełnienia przez przyszłego pacjenta warunków formalnych dokonywana będzie na bieżąco-ok 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku uchybień, braków będzie istniała miała możliwość uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych.
3. Rozpatrzenie dostarczonej dokumentacji i wyników badań przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w ciągu ok. 4 dni roboczych akceptacji dokumentacji formalnej.
4. O przyjęciu do DDOM będziemy informować telefonicznie/mailowo/lub osobiście w Biurze Projektu w ciągu ok. 2 dni roboczych od kwalifikacji
5. Podpisanie przez pacjenta umowy i Regulaminu pobytu w DDOM nastąpi ok 3 dni robocze od powiadomienia o przyjęciu.

Biuro Projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej mieści się na IV piętrze budynku głównego 1A Pabianickiego Centrum Medycznego, ul. Jana Pawła II 68 – sekretariat Oddziału Rehabilitacyjnego.

Telefony kontaktowe:

  • Pracownik ds. rekrutacji i administracji Projektu: 42 22 53 540/ 662 098 343
  • Biuro Projektu: 42 22 53 722

O terminach prac Komisji Rekrutacyjnej będziemy na bieżąco informować.
Wzory skierowań są dostępne u lekarzy POZ, lekarzy szpitalnych oraz dostępne na  naszej stronie www.pcmnzoz.pl poniżej artykułu.

Pacjenci będą przyjmowani do DDOM niezależnie od statusu zawodowego, wykształcenia, płci i rodzaju niepełnosprawności z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS.

Dokumenty do pobrania:

  • wzór skierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach - pobierz plik
  • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach - pobierz plik

plakat DDOM 2017 A

 

Uroczyste zakończenie projektu.

W dniu 27 lipca 2018 roku na terenie Pabianickiego Centrum Rehabilitacji odbyło się zakończenie projektu pn. " Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych w tym szczególnie osob starszych, poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. zo.o. w Pabianicach"

Szanowni Państwo,

zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach." z dniem 31.07.2018 r. dobiega końca.

 Tym samym nie mamy możliwości finansowania pobytu podopiecznych w naszym DDOM ze środków europejskich.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku, a planowane rezultaty zostały osiągnięte - do dnia 31 lipca 2018r w ramach projektu kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem udało się nam objąć aż 63 osoby.

Mimo zakończenia realizacji projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 31 lipca 2021 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM.

Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych.

Niestety, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie tej usługi, jako świadczenia gwarantowanego, nie mamy także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01 sierpnia 2018 r usługi DDOM świadczone będą  wyłącznie odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości tj. od dnia 1 sierpnia 2018 do 31 lipca 2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zrealizowanego projektu to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z projektu bez dodawania zysku dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za świadczenie tej usługi (koszt usługi dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Oddziały/DDOM_PCM).

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDOM

 prosimy o kontakt telefoniczny

pod numerami telefonów: 42 22 53 540 lub 42 22 53 728.

 

Prasa o nas: