Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

18 kwietnia -  Europejski Dzień Praw Pacjenta

prawa pacj  zdjecie 20080420210731 859 

 

Active Citizenship Network wyznaczył datę 18 kwietnia jako Europejski Dzień Praw Pacjenta. Dzień ten jest obchodzony we wszystkich krajach UE, zaś jego celem  jest przypomnienie o przestrzeganiu fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.  Europejska Karta Praw Pacjenta zawiera 14 praw, które łącznie prowadzą do zagwarantowania "wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia", a także zapewnienia pacjentom opiekę na najwyższym standardzie.

Z badań wynika, że blisko 50 proc. osób nie wie, że pacjent ma jakiekolwiek prawa. 76 proc. osób biorących w badaniu chciałoby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących praw. Większą świadomość na temat praw mają kobiety.

23 proc. osób wymieniło spontaniczne prawo do prywatności i poufności, do wyrażenia zgody na leczenie i profilaktyki. Pacjenci nie mają świadomości, że mają prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb, do rekompensaty, poszanowania czasu pacjenta, postrzegania norm jakościowych oraz prawo do innowacyjnego leczenia.

15 0

Do podstawowych praw pacjenta należą:

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych, a więc do:
• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej; w sytuacji ograniczonej możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do o przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
• żądania, aby udzielający mu świadczeń lekarz/pielęgniarka zasięgnął opinii innego lekarza/pielęgniarki lub zwołał konsylium lekarskie.
• natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
• świadczeń związanych z porodem.

2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, czyli do:
• Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
• Żądania, aby lekarz nie udzielił mu informacji na temat stanu zdrowia.

3. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz prawo do odmowy jego udzielenia.

4. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń medycznych
Pacjent oraz upoważniona przez niego osoba ma prawo:
• Wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
• Do odpłatnych wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji.
• Do udostępnienia dokumentacji przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 
5. Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z leczeniem.

6. Prawo do poszanowania godności i intymności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

8. Prawo do opieki duszpasterskiej.

9. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 
Przede wszystkim jednak Pacjent ma prawo znać swoje prawa i walczyć o nie.
 
Pomoc w tym zakresie uzyskać można:
• w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta – jest to organ powołany do ochrony praw pacjenta; szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika Praw Pacjenta oraz kontakt do Biura znajduje się na stronie www.bpp.gov.pl
• we właściwym miejscowo Oddziale Narodowej Funduszu Zdrowia – w kwestii dostępu do świadczeń gwarantowanych oraz rozliczeń z zakładami opieki zdrowotnej. Lista oddziałów znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl
• u właściwego miejscowo Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – organu uprawnionego do prowadzenia postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Lista Okręgowych Izb Lekarskich, przy których działają Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej znajduje się na stronie www.nil.org.pl

• u pełnomocnika ds praw Pacjenta w Pabianickim Centrum Medycznym  - funkcję tą sprawuje pani Emilia Rosiak http://pcmnzoz.pl/index.php/pelnomocnik-ds-praw-pacjenta

RPP przygotował plakat informacyjny, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Plakat został udostępniony wszystkim placówkom medycznym na terenie Polski posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. RPP poprosił o wydrukowanie oraz zamieszczenie plakatu w widocznym miejscu na terenie tych placówek, a także o zamieszczenie wersji elektronicznej publikacji na ich stronach internetowych.

Źródło: materiały prasowe, Rzecznik Praw Pacjenta

Materiały inf: http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Poradnik_o_prawach_pacjenta_2013.pdf